Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा 2023 (इ.१० वी) परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन सादर करणेबाबत...

सन २०२3 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार आहेत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.१० वी) परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करणेबाबतचे परिपत्रक डाउनलोड करा. - Click Here

1) नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे - SARAL Database वरुन ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखा

नियमित शुल्कासह - बुधवार दि. १9/१0/२०२2 ते गुरुवार दि. 10/१1/२०२2

आवेदनपत्र सादर करण्यासाठी वेबसाइट


2) नियमित सोडून इतर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे - SARAL Database वरुन ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखा (माध्यमिक शाळांनी पुनर्परिक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र (Enrollment Certificate) प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate), श्रेणी सुधार व तुरळक विषय घेऊन परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer of Credit घेणारे विद्यार्थी)

नियमित शुल्कासह - शुक्रवार दि. १1/१1/२०२2 ते शुक्रवार दि. 25/१1/२०२2

आवेदनपत्र सादर करण्यासाठी वेबसाइट 


3) माध्यमिक शाळांनी चलन DOWNLOAD करून चलनाद्वारे बँकेत शुल्क भरावयाच्या तारखा

गुरुवार दि. 20/१0/२०२2 ते मंगळवार दि. 29/11/२०२2


आवेदनपत्रे भरावयाच्या कालावधीमध्ये माध्यमिक शाळांनी सर्व आवेदनपत्रे भरून सबमीट केल्यानंतर त्यांना शाळा Login मधून Pre-list उपलब्ध करून दिलेली असेल शाळांनी त्यांची प्रिंट काढून विद्यार्थ्यी आवेदनपत्रातील नमूद केलेली माहिती जनरल रजिस्टरनुसार पडताळणी करुन बरोबर असल्याची खात्री करावी व Pre-list वर विद्यार्थ्यांची स्वाक्षरी घ्यावी. त्यानंतर सदर Pre-list चलनासोबत विभागीय मंडळात जमा करावी
ब) माध्यमिक शाळांनी विभागीय मंडळाकडे शुल्क भरण्याच्या चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या व Pre-list जमा करावयाची तारीख गुरुवार दि.०१/१२/२०२२ अशी राहील. 

इ.१० वी परीक्षेची आवेदनपत्रे ही ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी आवेदनपत्रे त्यांच्या माध्यमिक शाळांमार्फत भरावी. सर्व माध्यमिक शाळातील मुख्याध्यापक यांनी ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्यासाठी खालील महत्वाच्या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

१. शासन निर्णय क. गव्ह. १५९७ /प्र.क.१९ / संगणक दि १४/०८/२०१७ नुसार माध्यमिक शाळांनी नियनियमित विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन आवेदनपत्रे स्विकारण्यासाठी Saral Database मध्ये विद्यार्थ्यांची अद्ययावत नोंद असणे आवश्यक आहे. सदर Saral Data वरुनच नियमीत विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरावयाची आहेत.

२. पुनर्परिक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले (Enrollment Certificate) खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate), श्रेणी सुधार, तुरळक विषय घेऊन व ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेन्दार Transfer of Credit: येणारे विद्यार्थी) घेवून परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्याथ्यांची माहिती Saral Data मध्ये नसल्याने सदर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे प्रचलित पध्दतीने आनलाईनच भरावयाची आहेत. 

३. कौशल्य सेतु अभियानाचे Transfer of Credit मागणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी देखील online पध्दतीने आवेदनपत्र भरुन विषयासमोर Transfer of Credit ची नोंद करावी. याशिवाय संबंधित विद्यार्थ्यांनी प्रचलीत पतीने आवेदनपत्र व आवश्यक कागदपत्रे यांची हार्डकॉपी (Hard Copy) विभागीय मडळात जमा करावी. 
४. खालीलप्रमाणे विभागीय मंडळातील माध्यमिक शाळानी परीक्षा शुल्क खाली नमूद केलेल्या का चलनावरील नमूद मंडळाच्या Virtual Account मध्ये RTGS/NEFT द्वारे भरणा करून चलनाची प्रत तसेच विद्यार्थ्यांच्या याद्या व प्रिलिस्ट दिलेल्या मुदतीतच विभागीय मंडळाकडे सादर कराव्यात

२. पुणे, औरंगाबाद व कोल्हापूर - Bank of India Virtual Account

२. मुंबई, नागपूर व लातूर - HDFC Bank Virtual Account

३. अमरावती, नाशिक व कोकण AXIS Bank Virtual Account 

५. आवेदनपत्रे सादर केलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे शुल्क चलनाद्वारेच भरण्यात यावे. सर्व माध्यमिक शाळा दर वर्षीप्रमाणे परीक्षा शुल्क संगणकीय चलन Download करुन चलनावरील नमूदप्रमाणे मंडळाच्या Virtual Account मध्ये NEFT / RTGS द्वारे वर्ग करावयाचे आहे. माध्यमिक शाळांनी NEFT / RTGS व्दारे वर्ग केलेली रक्कम त्यांच्या बँक खात्यातून प्रत्यक्ष वजा झाली आहे किंवा नाही तसेच Account Number IFSC Code चुकीचा नमूद केला गेल्यास सदरची रक्कम परत त्यांच्या खात्यात जमा झाली नसल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित मुख्याध्यापक यांची राहील.

Post a Comment

0 Comments

close