Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

शासन निर्णय व परिपत्रके 2023 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य | ( जानेवारी 23 ते डिसेंबर 23 )

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय व परिपत्रके सन 2023 ( जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 ) 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

Join with us - 9022226855 Click Here

Shaley Shikshan v krida vibhag Latest GR


शासन निर्णय व परिपत्रके 2023

दिनांक शासन निर्णय डाउनलोड लिंक
सन 2022 सन 2022 सालातील शासन निर्णय Click Here
शालेय शिक्षण शालेय शिक्षण विभागाचे महत्त्वाचे शासन निर्णय Click Here
सप्टेंबर महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
26 सप्टेंबर मुख्याध्यापक अथवा केंद्रप्रमुखपदी पदोन्नती दिल्यास मिळणार एक आगाऊ वेतनवाढ. Click Here
08 सप्टेंबर शिक्षण विभाग अधिक कार्यक्षम, गतिमान व पारदर्शक करणे यासाठी शिक्षण सेवा पंधरवडा अभियान राबविणेबाबत. Click Here
05 सप्टेंबर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी मा.मंत्री (शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठीत करणेबाबत. Click Here
05 सप्टेंबर परसबाग स्पर्धा 2023 आयोजित करणेबाबत. Click Here
04 सप्टेंबर वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटीतून सवलत. Click Here
01 सप्टेंबर क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार 2023 जाहीर. Click Here
ऑगस्ट महिन्यातील शासन निर्णय
29 ऑगस्ट राज्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन सीएमपी (CMP) प्रणालीद्वारे करण्याबाबत. Click Here
22 ऑगस्ट राष्ट्रीय क्रीडा दिन 2023 | सन 2023 मध्ये दि. 21 ऑगस्ट ते दि 29 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत क्रीडा शपथ व विविध खेळांचे आयोजन Click Here
2 ऑगस्ट शालेय शिक्षण विभागांतर्गत कार्यालयांत 50 ठिकाणी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत Click Here
जुलै महिन्यातील शासन निर्णय
20 जुलै आरटीई अंतर्गत २५ राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्तीसाठी रु. 40.00 कोटी उपलब्ध करून देण्याबाबत. Click Here
18 जुलै नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत राज्यात पीएम श्री (PM Schools for Rising India) या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत Click Here
11 जुलै प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग उपक्रम राबविण्याबाबत Click Here
10 जुलै ऐतिहासिक गावातील शाळांचा विकास करणेबाबत Click Here
07 जुलै सेवानिवृत्त शिक्षकांची तात्पुरती नियुक्ती करणेबाबत Click Here
07 जुलै अनुसुचित जाती विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेबाबत सूचना शासन निर्णय Click Here
06 जुलै मुख्याध्यापक अर्जित रजा रोखीकरण बाबत Click Here
06 जुलै पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती मुलाखतीसाठी 1:10 ऐवजी 1:3 प्रमाण Click Here
06 जुलै मोफत गणवेशासह,बुट आणि पायमोजे शालेय विद्यार्थ्यांना मिळणार Click Here
03 जुलै उच्च प्राथमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) यांच्या शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेमध्ये वाढ करणेबाबत Click Here
जून महिन्यातील शासन निर्णय
28 जून अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) योजनेंतर्गत पात्र विशेष शिक्षकांचे थकित मानधन अदा करणेबाबत. Click Here
23 जून इ. १२ वी उत्तीर्ण शिक्षकांना विज्ञान पदवीधर शिक्षक पदावर पदोन्नती दिल्यानंतर पदवी अर्हता धारण न केलेल्या शिक्षकांची पदस्थापना मूळ पदावर करणेबाबत. Click Here
21 जून शिक्षक पद भरती व बदल्या बाबत सुधारित अटी व नियम. Click Here
14 जून परिभाषित अंशदान निवृत्तिवेतन योजना/राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्याचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना रुग्णता निवृत्तिवेतन आणि सेवानिवृत्ति उपदान. Click Here
14 जून नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समितीमध्ये नवीन सदस्यांचा समावेश करून समितीची पुनर्रचना करणेबाबत. Click Here
09 जून राज्यात पावसामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त नागरिकांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या माहे जून, २०२३ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत. Click Here
08 जून समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत मोफत गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.. Click Here
मे महिन्यातील शासन निर्णय
11 मे शिक्षकांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती स्पर्धा 2023 Click Here
11 मे शिक्षक प्रेरणा परीक्षा आयोजन बाबत Click Here
10 मे जिल्हा परिषदेतील गट-क संवर्गाची रिक्त पदे भरण्याबाबत सुधारीत सूचना - अभ्यासक्रम आराखडा, प्रश्नपत्रिका स्वरुप, दर्जा, काठिण्यपातळी Click Here
10 मे तबलजी आणि स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळेतील/ कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करणेबाबत Click Here
06 मे पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती 2022-23 बाबत वेळापत्रक. Click Here
04 मे राज्यस्तरीय कार्यक्रम सल्लागार समिती आणि जिल्हा, तालुका, केंद्रस्तरीय गुणवत्ता कक्ष यांची पुनर्रचना करणेबाबत. Click Here
04 मे तबलजी आणि स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळेतील/ कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करणेबाबत. Click Here
एप्रिल महिन्यातील शासन निर्णय
28 एप्रिल लेटस चेंज हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत. Click Here
27 एप्रिल विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादणूक पातळीत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. Click Here
24 एप्रिल STARS प्रकल्पांतर्गत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे राज्य मूल्यमापन कक्ष (State Assessment Cell) स्थापन करणेबाबत. Click Here
20 एप्रिल राज्यातील शाळांना उन्हाळी सुट्टी देणे व नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करणेबाबत Click Here
18 एप्रिल अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय Click Here
11 एप्रिल शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख पदांच्या भरतीबाबत रिक्त पदांचा अहवाल Click Here
10 एप्रिल जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची पुनर्रचना Click Here
3 एप्रिल उन्हाळी सुट्टी 2 मे पासून व शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हे 12 जून पासून सुरु करणेबाबत शासन परिपत्रक Click Here
मार्च महिन्यातील शासन निर्णय
31 मार्च राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यास कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान / सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत Click Here
29 मार्च विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्याकरीता वसतिस्थाने घोषित करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
28 मार्च संप कालावधीतील अनुपस्थिती असाधारण रजा म्हणून नियमित करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
27 मार्च राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुनर्रचना - शुध्दीपत्रक Click Here
27 मार्च मंथन परीक्षा निकाल 2023 जाहीर Click Here
24 मार्च UDISE PLUS 2022-23 माहिती अचूक भरणेबाबत परिपत्रक Click Here
15 मार्च प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सद्यस्थितीतील पाककृतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत Click Here
14 मार्च जुन्या व नव्या पेंशन संबधित अभ्यासासाठी राज्यसरकारकडून समिती स्थापन Click Here
14 मार्च शिक्षक जिल्हाअंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली 2023 साठी अभ्यास गट नियुक्त करणे बाबत Click Here
09 मार्च केंद्रप्रमुख या पदावरील पदोन्नतीकरीता आवश्यक अर्हता निश्चित करणेबाबत Click Here
08 मार्च इयत्ता 3री ते इयत्ता 8वी च्या पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पाने जोडणेबाबत Click Here
06 मार्च आरटीई अंतर्गत २५ राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्ती चा दर ठरविणे बाबत. Click Here
02 मार्च पीएम श्री (PM Schools for Rising India) या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत. Click Here
02 मार्च इयत्ता 3री ते इयत्ता दहावी च्या पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पाने जोडणेबाबत Click Here
फेब्रुवारी महिन्यातील शासन निर्णय
28 फेब्रुवारी जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत Click Here
27 फेब्रुवारी ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत Click Here 27 फेब्रुवारी एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक योजना बंद करणे बाबत Click Here 15 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कब्बड्डी स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here 15 फेब्रुवारी स्व. खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here 15 फेब्रुवारी कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here 15 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय हॉलीबॉल स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here 15 फेब्रुवारी 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास एक जुलै ची वेतनवाढ अनुदय करणे बाबत Click Here 14 फेब्रुवारी माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतनाबाबत संचालक यांचे परिपत्रक Click Here 14 फेब्रुवारी कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणे बाबत उपाययोजना Click Here 13 फेब्रुवारी बक्षी समिती च्या खंड 2 मधील वेतनश्रेणी सुधारणे बाबतच्या शिफारशी स्विकारणे बाबत Click Here 9 फेब्रुवारी नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्राची स्थापना करणे बाबत Click Here 9 फेब्रुवारी स्वयंपाकी व मदतनीस मानधन वाढ करणेबाबत Click Here 7 फेब्रुवारी खाजगी अनुदानित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ करणेबाबत Click Here 7 फेब्रुवारी शिक्षणसेवक मानधन वाढ करणेबाबत Click Here 6 फेब्रुवारी शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांसाठीचे सन 2022-23 चे अनुदान वितरण करणेबाबत Click Here 6 फेब्रुवारी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना मिळणार 20 टक्के पगारवाढ Click Here 6 फेब्रुवारी ई ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करणेबाबत शालेय शिक्षण विभाग GR Click Here 2 फेब्रुवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here 2 फेब्रुवारी केंद्रसमूहाची सुधारित संरचना करणेबाबत. Click Here 2 फेब्रुवारी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करणेबाबत. Click Here 1 फेब्रुवारी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत: अनुदानित व पुर्णत: अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. Click Here 1 फेब्रुवारी शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील गट क व गट ड मधील पदांवर विभागीय पदोन्नती समितीची रचना करणे व पदोन्नतीची प्रक्रिया दरवर्षी विहित वेळेत पार पाडण्यासाठी कालमर्यादचे पालन करण्याबाबत Click Here 1 फेब्रुवारी महाराष्ट्राचे राज्यगीत - जय जय महाराष्ट्र माझा स्विकृत करणेबाबत. Click Here जानेवारी महिन्यातील शासन निर्णय 05 जानेवारी केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी निधी वितरण Click Here 10 जानेवारी महागाई भत्ता वाढ 34% वरुन 38% Click Here 10 जानेवारी नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरु करणेबाबत. Click Here 16 जानेवारी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समिती गठीत Click Here 17 जानेवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here 18 जानेवारी सन 2023 सालात थोर महापुरुष यांची जयंती-पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here 24 जानेवारी कर्मचारी वैयक्तिक अपघात विमा योजना वर्गणीमध्ये वाढ करणेबाबत Click Here 25 जानेवारी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम बाबत समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय Click Here 25 जानेवारी संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुधारणा व गुणदान पध्दती सुधारणेस मान्यता मिळणेबाबत शासन निर्णय Click Here 25 जानेवारी महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था (टंकलेखन, लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम) मान्यता व संचालन नियम 1991 च्या सुधारित नियमावली 2022 यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय Click Here 25 जानेवारी शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार नियमात बदल करणेबाबत शासन निर्णय Click Here 27 जानेवारी शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना Click Here 27 जानेवारी हुतात्मा दिन साजरा करणेबाबत Click Here 30 जानेवारी खाजगी 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे पद, केवळ नॉन क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ, शासकीय सेवेतील शिक्षक पदाशी समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याबाबत. Click Here

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय व परिपत्रके 


महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय PDF
Maharashtra shasan shaley shikshan GR PDF

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन GR 2023

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2022

Shaley Shikshan v krida vibhag GR 2023

Post a Comment

1 Comments

close