Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

शासन निर्णय व परिपत्रके 2024 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य | ( जानेवारी 2024 ते डिसेंबर 2024 )

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय व परिपत्रके सन 2024 ( जानेवारी 2024 ते डिसेंबर 2024 ) सन 2024 या वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे महत्त्वाचे सर्व शासन निर्णय येथे उपलब्ध करुन देण्यात येतील. नियमित अपलोड होणारे शासन निर्णय वाचण्यासाठी येथे अवश्य भेट द्या. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

Join with us - 9022226855 Click Here

शासन निर्णय - महाराष्ट्र शासन अधिकृत संकेतस्थळ लिंक

You have to wait 10 seconds.

Wait for Generating Link...

Shaley Shikshan v krida vibhag Latest GR


शासन निर्णय व परिपत्रके 2024

दिनांक शासन निर्णय डाउनलोड लिंक
सन 2023 सन 2023 सालातील शासन निर्णय Click Here
शालेय शिक्षण शालेय शिक्षण विभागाचे महत्त्वाचे शासन निर्णय Click Here
एप्रिल महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
26 एप्रिल सरळ सेवेने उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम पदावर सरळसेवेने रूजू झालेल्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देणेबाबत. Click Here
24 एप्रिल शाळेच्या पहिल्या दिवशी बुट व सॉक्स वितरित करणेबाबत. Click Here
23 एप्रिल उन्हाळी सुट्टीतही मिळणार पोषण आहार | दुष्काळग्रस्त भागात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेचा लाभ देणेबाबत परिपत्रक. Click Here
मार्च महिन्यातील शासन निर्णय
31 मार्च अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफी / फी प्रतिपूर्ती. Click Here
28 मार्च e-Leave च्या अंमलबजावणीबाबत दि.०१ एप्रिल, २०२४ पासून सर्व रजेचे अर्ज eHRMS प्रणालीमार्फत सादर करणेबाबत. Click Here
22 मार्च मोफत गणवेश योजना सन 2024-25 अंमलबजावणी बाबत मार्गदर्शक सूचना Click Here
22 मार्च मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी देणेबाबत. Click Here
22 मार्च कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या मानधनावरील खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. Click Here
21 मार्च सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. Click Here
16 मार्च सातव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीतील त्रुटींचे निवारण करण्याकरीता वेतन त्रुटी निवारण समिती 2024 ची स्थापना. Click Here
15 मार्च भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत राज्यातील शाळांना मोठ्या बांधकामासाठी निधी वितरीत करणेबाबत (सन 2023-24) Click Here
15 मार्च शाळा गुणवत्ता मुल्यांकन व अधिस्वीकृती आराखड्यास (School Quality Assurance Accreditation Framework-SQAAF) मान्यता प्रदान करण्याबाबत. Click Here
15 मार्च राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये राज्यगीत वाजविले/गायले जाणेबाबत.. Click Here
15 मार्च अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत अनुसरावयाची सुधारित कार्यपध्दती.. Click Here
15 मार्च राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020 नुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांचे सक्षमीकरण व दर्जावाढ. Click Here
15 मार्च संचमान्यता सुधारित निकष आणि नवीन शाळा सुरु करणे, वर्ग जोडणे त्याअनुषंगाने शाळांमधील संरचनात्मक बदल करणे. Click Here
15 मार्च राज्यातील सर्व शिक्षक संवर्गासाठी पेहरावासंदर्भात मागदर्शक सूचना निर्गमित करणे व शिक्षकांच्या संबोधनाबाबत Tr.. Click Here
15 मार्च राज्य शाळा मानक प्राधिकरण (State School Standards Authority - SSSA) स्थापन करण्यास मान्यता प्रदान करण्याबाबत. Click Here
14 मार्च राज्यातील 7,500 शाळांत पर्यावरणसेवा योजना राबविणेबाबत Click Here
14 मार्च शालेय परिपाठात आनंददायी अभ्यासक्रम Happiness Curriculum राबविणेबाबत शासन परिपत्रक Click Here
14 मार्च राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमध्ये आनंददायी शनिवार हा उपक्रम राबविणेबाबत Click Here
14 मार्च शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणेबाबत Click Here
12 मार्च राज्यात विद्या समीक्षा केंद्र कार्यान्वित करणेबाबत Click Here
11 मार्च मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित/विना अनुदानित/ अंशत:अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या व शिक्षण संस्थेच्या तक्रारीवर कार्यवाही करण्याकरिता सुधारीत तक्रार निवारण समिती गठित करण्याबाबत Click Here
07 मार्च राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपरिषद शाळेतील खाजगी अनुदानित प्राथमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजूरीचे अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत. Click Here
06 मार्च लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-2024 च्या अनुषंगाने भारत निवडणूक आयोग, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना. Click Here
06 मार्च केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण) कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा दुसरा भाग (सर्वसाधारण हिस्सा) निधी वितरीत करणेबाबत. (केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा). Click Here
06 मार्च शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्यासंदर्भात अनुसरावयाची कार्यपध्दती. Click Here
05 मार्च आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रीयेकरीता घेण्यात आलेल्या गुगल एपीआय सेवेच्या अनुषंगाने देयकाची रक्कम अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. Click Here
फेब्रुवारी महिन्यातील शासन निर्णय
29 फेब्रुवारी दुष्काळसदृश्य तालुक्यांची यादी सन 2203 - 2024. Click Here
29 फेब्रुवारी इयत्ता पाचवी व आठवी साठी वार्षिक परीक्षा, पुनर्परीक्षा व मूल्यमापन कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत. Click Here
28 फेब्रुवारी राज्यातील सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करण्याबाबतच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याबाबत. Click Here
28 फेब्रुवारी आरटीई अंतर्गत 25 टक्के अंतर्गत शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक खर्च शुल्काची प्रतिपूर्तीचा दर ठरविणेबाबत. Click Here
28 फेब्रुवारी समग्र शिक्षा योजनेंतर्गत अपंग समावेशित योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत नियुक्त विशेष शिक्षकांना थकीत मानधन अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. Click Here
27 फेब्रुवारी अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत. Click Here
27 फेब्रुवारी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत शाळांमध्ये परसबाग निर्मितीकरिता मार्गदर्शनासाठी समिती गठित करण्याबाबत. Click Here
27 फेब्रुवारी आर्थिक वर्ष 2023-24 करीता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा अनुज्ञेय खर्च भागविण्यासाठी सादिल अनुदान मंजूर व वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. थकीत वीज देयक तसेच, अनुदान निर्धारण पूर्ण झालेल्या शाळांना अनुदान. Click Here
26 फेब्रुवारी अपंग समावेशित शिक्षण योजना (प्राथमिक स्तर) अंतर्गत करार पध्दतीने कार्यरत दिव्यांग विशेष शिक्षकांना वाहतूक भत्ता लागू करणेबाबत.. Click Here
26 फेब्रुवारी महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षणाधिकारी व तत्सम या पदावर पदोन्नती व बदली देण्याबाबत. Click Here
21 फेब्रुवारी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबतच्या दि.०१.०४.२०१० रोजीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करणेबाबत.. Click Here
21 फेब्रुवारी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या आकृतीबंधानुसार करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. Click Here
20 फेब्रुवारी आश्रमशाळेतील इयत्ता ५ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन व ऑफलाईन शिक्षणासाठी खरेदी केलेल्या टॅबची देयके अदा करण्याबाबत. Click Here
12 फेब्रुवारी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात 50 ते 150 संगणक आसन क्षमता असणारे इ-वाचनालय व अभ्यासिका बहुउद्देशिय संगणक केंद्र स्थापन करण्याकरिता एकूण रु. 2800.00 लक्ष (28 कोटी) एवढी रक्कम वितरित करण्याबाबत. Click Here
08 फेब्रुवारी पुर्व प्राथमिक ते इयत्ता 4 थी पर्यंतचे वर्ग सकाळी 9 किंवा 9 नंतर भरवण्याबाबत. Click Here
06 फेब्रुवारी शास्त्रीय कला क्षेत्रात व लोककला प्रकारात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलतीचे अतिरिक्त गुण देण्यासाठी कार्यपध्दती निश्चित करणेबाबत.. सनियंत्रण समिती स्थापन करणेबाबत... Click Here
06 फेब्रुवारी इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीच्या राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेत सुधारणा करणेबाबत. Click Here
02 फेब्रुवारी दि. 01.11.2005 पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दि. 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत. Click Here
जानेवारी महिन्यातील शासन निर्णय
31 जानेवारी असर 2023 अहवालाच्या पार्शभूमीवर शिक्षण व्यवस्थेच्या पर्यवेक्षणाची यंत्रणा मजबूत करण्याबाबत. Click Here
31 जानेवारी सर्व कनिष्ठ आणि तत्सम महाविद्यालयामध्ये निवडणूक साक्षरता कार्यक्रम राबविण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे. Click Here
25 जानेवारी मराठा समाजातील शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती व इतर सर्व लाभ अनुज्ञेय करण्याबाबत. Click Here
25 जानेवारी कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी वंशावळ जुळविण्याबाबत कार्यवाही करण्याकरीता समिती गठीत करण्याबाबत. Click Here
25 जानेवारी मराठा आरक्षण GR,सगेसोयरे संबंधित अधिसूचना PDF. Click Here
24 जानेवारी शुध्दिपत्रक..... एक राज्य एक गणवेश योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत... Click Here
23 जानेवारी पीएम श्री शाळा योजनेंतर्गत एकूण 5651 विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देणेबाबत. Click Here
19 जानेवारी सोलापूर जिल्हा परिषद अंतर्गत मराठी माध्यमाच्या 03 व उर्दु माध्यमाच्या 03 नवीन शाळांना मान्यता देण्याबाबत. Click Here
19 जानेवारी मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा या अभियानाकरिता निधी वितरीत करणेबाबत. Click Here
16 जानेवारी शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत बुट व पायमोजे वाटप योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.. Click Here
16 जानेवारी निवृत्तिवेतन / कुटुंब निवृत्तिवेतनात 20% ते100% वाढ करणेबाबत. Click Here
12 जानेवारी अपात्र शाळांना विवक्षित स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा म्हणून घोषित करणे व अन्य बाबींबाबत. Click Here
12 जानेवारी दिनांक 30 जानेवारी, 2024 रोजी सकाळी 11.00 वाजता दोन मिनिटे मौन (स्तब्धता) पाळून हा दिवस हुतात्मा दिन म्हणून साजरा करणेबाबत. Click Here
11 जानेवारी मिशन लक्ष्यवेध ही नवीन योजना राज्यात राबविण्याबाबत. Click Here
09 जानेवारी सिंधुदूर्ग जिल्हयातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्वावर भरण्यात आलेल्या ५३ शिक्षकांच्या मानधनाकरिता रु. ५८,३०,०००/- इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. Click Here
09 जानेवारी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना मोठ्या बांधकामासाठी निधी वितरीत करणेबाबत- सन 2023-24. Click Here
09 जानेवारी कोव्हिड-19 संबंधित कर्तव्य बजावत असताना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत.(सचिन लोहकरे) Click Here
09 जानेवारी कोव्हिड-19 संबंधित कर्तव्य बजावत असताना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत.(चंद्रकांत सोनवणे) Click Here
09 जानेवारी कोव्हिड-19 संबंधित कर्तव्य बजावत असताना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबियांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत.(वनिता काळे) Click Here
05 जानेवारी सरसेनापती प्रतापराव गुजर आणि त्यांचे सहा मावळे यांनी बहलोलखान विरुध्द जो पराक्रम केला त्याचे चित्रीकरण असलेला मराठी चित्रपट रावरंभा राज्यातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दाखविण्यास परवानगी देणेबाबत. Click Here
04 जानेवारी वेतन स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सीएमपी (Cash Management project)/ ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्याबाबत. Click Here
04 जानेवारी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार व इतर पुरस्काराच्या रक्कमेत वाढ करणेबाबत. Click Here
02 जानेवारी राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची गुणवत्तापूर्ण व प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करणेबाबत. Click Here
01 जानेवारी सातारा सैनिकी शाळेस शिष्यवृत्ती वगळता वेतनेतर सहाय्यक अनुदानाकरीता निधी वितरीत करणेबाबत. Click Here
01 जानेवारी सातारा सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रयोजनासाठी निधी वितरीत करणेबाबत. Click Here
डिसेंबर महिन्यातील शासन निर्णय
27 डिसेंबर सन 2024 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करणेबाबत शासन निर्णय / परिपत्रक Click Here
11 डिसेंबर सन 2024 मधील सार्वजनिक सुट्ट्यांची यादी Click Here


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय व परिपत्रके 


महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय PDF
Maharashtra shasan shaley shikshan GR PDF

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2024
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन GR 2024

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023

Shaley Shikshan v krida vibhag GR 2024

Post a Comment

0 Comments

close