Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२२-२३ | दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम PDF व चाचणी पेपर | दिवस 1 ते 30 दिवसाच्या दिवसनिहाय व इयत्तानिहाय PDF डाउनलोड करा.

पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची शालेय स्तरावर 20 जून पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 17 व 18 जून ला पूर्व चाचणी घेण्यात येईल. सेतू अभ्यासक्रम PDF दिवसनिहाय व इयत्तानिहाय डाउनलोड करा. सदर उपक्रम 30 दिवस राबवयचा असून दिवसनिहाय दिलेल्या नियोजनाप्रमाणे कृतीपत्रिकांचा सराव करावयाचा आहे. सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी गुण नोंद तक्ते - pdf / Excel File


सेतू अभ्यासक्रम 2022-23 नियोजन पहा. 👇


दिवसनिहाय सेतू अभ्यास PDF दररोज अपडेट केल्या जातील. Stay update 


सेतू अभ्यासक्रम म्हणजे काय? 

मागील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अध्ययनाची उजळणी व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षात शिकाव्या लागणाच्या अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी हा दुहेरी उद्देश ठेवून हा सेतू अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge course) बाबत विद्यार्थ्यांसाठी सूचना

सेतू अभ्यासक्रम राबविणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी सूचना

दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम 

सेतू अभ्यासचा दिवसनिहाय सराव करण्यासाठी सोईचे व्हावे म्हणून येथे दिवसनिहाय अभ्यासक्रम PDF उपलब्ध करून देत आहोत. 

Join WhatsApp Group

दररोजचा सेतू अभ्यास PDF दररोज अपलोड करण्यात येईल. 


दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम- इ.2री ते इ.5 वी

दिवस / तारीख इ. 2री इ.3री इ.4थी इ.5वी
30 दिवस Click Click Click Click
दिवस 1ते30 Click Click Click Click
उत्तर चाचणी Click Click Click Click
दिवस 30वा Click Click Click Click
दिवस 29वा Click Click Click Click
दिवस 28वा Click Click Click Click
दिवस 27वा Click Click Click Click
दिवस 26वा Click Click Click Click
दिवस 25वा Click Click Click Click
दिवस 24वा Click Click Click Click
दिवस 23वा Click Click Click Click
दिवस 22वा Click Click Click Click
दिवस 21वा Click Click Click Click
दिवस 20वा Click Click Click Click
दिवस 19वा Click Click Click Click
दिवस 18वा Click Click Click Click
दिवस 17वा Click Click Click Click
दिवस 16वा Click Click Click Click
दिवस 15वा Click Click Click Click
दिवस 14वा Click Click Click Click
दिवस 13वा Click Click Click Click
दिवस 12वा Click Click Click Click
दिवस 11वा Click Click Click Click
दिवस 10वा Click Click Click Click
दिवस 9वा Click Click Click Click
दिवस 8वा Click Click Click Click
दिवस 7वा Click Click Click Click
दिवस 6वा Click Click Click Click
दिवस 5वा Click Click Click Click
दिवस 4था Click Click Click Click
दिवस 3रा Click Click Click Click
दिवस 2रा Click Click Click Click
दिवस 1ला Click Click Click Click
पुर्व चाचणी
20-25 जून
Click here Click here Click here Click here

सेतू अभ्यासक्रमास शुभेच्छा...


दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम- इ.6 वी ते इ.10 वी

दिवस / तारीख इ. 6वी इ.7वी इ.8वी इ.9वी इ.10वी
30 दिवस Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
दिवस 1ते30 Click Click Click Click Click
उत्तर चाचणी Click Click Click Click Click
दिवस 30वा Click Click Click Click Click
दिवस 29वा Click Click Click Click Click
दिवस 28वा Click Click Click Click Click
दिवस 27वा Click Click Click Click Click
दिवस 26वा Click Click Click Click Click
दिवस 25वा Click Click Click Click Click
दिवस 24वा Click Click Click Click Click
दिवस 23वा Click Click Click Click Click
दिवस 22वा Click Click Click Click Click
दिवस 21वा Click Click Click Click Click
दिवस 20वा Click Click Click Click Click
दिवस 19वा Click Click Click Click Click
दिवस 18वा Click Click Click Click Click
दिवस 17वा Click Click Click Click Click
दिवस 16वा Click Click Click Click Click
दिवस 15वा Click Click Click Click Click
दिवस 14वा Click Click Click Click Click
दिवस 13वा Click Click Click Click Click
दिवस 12वा Click Click Click Click Click
दिवस 11वा Click Click Click Click Click
दिवस 10वा Click Click Click Click Click
दिवस 9वा Click Click Click Click Click
दिवस 8वा Click Click Click Click Click
दिवस 7वा Click Click Click Click Click
दिवस 6वा Click Click Click Click Click
दिवस 5वा Click Click Click Click Click
दिवस 4था Click Click Click Click Click
दिवस 3रा Click Click Click Click Click
दिवस 2रा Click Click Click Click Click
दिवस 1ला Click Click Click Click Click
पुर्व चाचणी
20-25 जून
Click here Click here Click here Click here Click here

सेतू अभ्यासक्रमास शुभेच्छा...सेतू अभ्यास PDF मधील video पाहण्यासाठी 


Post a Comment

2 Comments

  1. Can i get answer key of Bridge course of 8,9,10th standard science subject

    ReplyDelete

close