Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

पुनर्चित सेतू अभ्यास PDF (सेमी इंग्रजी / मराठी) . दररोजचा अभ्यास डाउनलोड करा.

सेमी इंग्रजी सेतू अभ्यासक्रम PDF दिवसनिहाय व इयत्तानिहाय डाउनलोड करा. सदर उपक्रम 30 दिवस राबवयचा असून दिवसनिहाय दिलेल्या नियोजनाप्रमाणे कृतीपत्रिकांचा सराव करावयाचा आहे. 

सूचना - दररोजचा सेमी इंग्रजी माध्यम सेतू अभ्यास PDF एक दिवस अगोदर अटडेट केला जाईल. 


📚🖇📚🖇📒🖇📕🖇📗🖇📘🖇📙

दिवसनिहाय सेतू अभ्यास मिळण्यासाठी Telegram Channel जॉईन करा. 
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

सेतू अभ्यासक्रम म्हणजे काय? 

मागील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या अध्ययनाची उजळणी व्हावी तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षात शिकाव्या लागणाच्या अभ्यासक्रमाची पूर्वतयारी हा दुहेरी उद्देश ठेवून हा सेतू अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. 

सेतू अभ्यासक्रम (Bridge course) बाबत विद्यार्थ्यांसाठी सूचना

सेतू अभ्यासक्रम राबविणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी सूचना

दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम 

सेतू अभ्यासचा दिवसनिहाय सराव करण्यासाठी सोईचे व्हावे म्हणून येथे दिवसनिहाय अभ्यासक्रम PDF उपलब्ध करून देत आहोत. 

दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम PDF  इ. 2री ते इ. 10वी (1 ते 30 दिवस) मराठी माध्यम 

Join WhatsApp Group

इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यम सेतू अभ्यासक्रम PDF इयत्तानिहाय डाउनलोड करा. मराठी माध्यम व इंग्रजी माध्यम सेतू अभ्यासक्रम PDF एकत्रित उपलब्ध करुन देत आहोत. 


सेमी इंग्रजी सेतू अभ्यासक्रम- इ.2री ते इ.5 वी

दिवस / तारीख इ. 2री इ.3री इ.4थी इ.5वी
30 दिवस Click Click Click Click
दिवस 1ते30 Click Click Click Click
उत्तर चाचणी Click Click Click Click
दिवस 30वा Click Click Click Click
दिवस 29वा Click Click Click Click
दिवस 28वा Click Click Click Click
दिवस 27वा Click Click Click Click
दिवस 26वा Click Click Click Click
दिवस 25वा Click Click Click Click
दिवस 24वा Click Click Click Click
दिवस 23वा Click Click Click Click
दिवस 22वा Click Click Click Click
दिवस 21वा Click Click Click Click
दिवस 20वा Click Click Click Click
दिवस 19वा Click Click Click Click
दिवस 18वा Click Click Click Click
दिवस 17वा Click Click Click Click
दिवस 16वा Click Click Click Click
दिवस 15वा Click Click Click Click
दिवस 14वा Click Click Click Click
दिवस 13वा Click Click Click Click
दिवस 12वा Click Click Click Click
दिवस 11वा Click Click Click Click
दिवस 10वा Click Click Click Click
दिवस 9वा Click Click Click Click
दिवस 8वा Click Click Click Click
दिवस 7वा Click Click Click Click
दिवस 6वा Click Click Click Click
दिवस 5वा Click Click Click Click
दिवस 4था Click Click Click Click
दिवस 3रा Click Click Click Click
दिवस 2रा Click Click Click Click
दिवस 1ला Click Click Click Click
पुर्व चाचणी
20-25 जून
Click here Click here Click here Click here


सेमी इंग्रजी सेतू अभ्यासक्रम- इ.6 वी ते इ.10 वी

दिवस / तारीख इ. 6वी इ.7वी इ.8वी इ.9वी इ.10वी
30 दिवस Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
दिवस 1ते30 Click Click Click Click Click
उत्तर चाचणी Click Click Click Click Click
दिवस 30वा Click Click Click Click Click
दिवस 29वा Click Click Click Click Click
दिवस 28वा Click Click Click Click Click
दिवस 27वा Click Click Click Click Click
दिवस 26वा Click Click Click Click Click
दिवस 25वा Click Click Click Click Click
दिवस 24वा Click Click Click Click Click
दिवस 23वा Click Click Click Click Click
दिवस 22वा Click Click Click Click Click
दिवस 21वा Click Click Click Click Click
दिवस 20वा Click Click Click Click Click
दिवस 19वा Click Click Click Click Click
दिवस 18वा Click Click Click Click Click
दिवस 17वा Click Click Click Click Click
दिवस 16वा Click Click Click Click Click
दिवस 15वा Click Click Click Click Click
दिवस 14वा Click Click Click Click Click
दिवस 13वा Click Click Click Click Click
दिवस 12वा Click Click Click Click Click
दिवस 11वा Click Click Click Click Click
दिवस 10वा Click Click Click Click Click
दिवस 9वा Click Click Click Click Click
दिवस 8वा Click Click Click Click Click
दिवस 7वा Click Click Click Click Click
दिवस 6वा Click Click Click Click Click
दिवस 5वा Click Click Click Click Click
दिवस 4था Click Click Click Click Click
दिवस 3रा Click Click Click Click Click
दिवस 2रा Click Click Click Click Click
दिवस 1ला Click Click Click Click Click
पुर्व चाचणी
20-25 जून
Click here Click here Click here Click here Click hereWait for update


Post a Comment

3 Comments

close