Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

PAT महाराष्ट्र ॲप - https://bit.ly/SwiftChat | Swift Chat Convegenius app download | http://bit.ly/pat-mh | पायाभूत संकलित चाचणीचे गुण PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नोंदविणेबाबत सूचना

सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ चे आयोजन करण्यात येत आहे. सदर पायाभूत चाचणीचे गुण PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर ॲप वर नोंदविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत चाचणी गुण नोंद ॲप डाऊनलोड करुन घ्यावे लागेल. 

New Update


PAT पायाभूत संकलित मुल्यमापन द्वितीय सत्र गुणनोंद करणेबाबत सूचना

STARS प्रकल्पामधील SIG-२ limproved Learning Assessment System नुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन १ व संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) चे आयोजन करण्यात आलेले होते. राज्यात संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) चे आयोजन दि. ४ ते ६ एप्रिल २०२४ या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित शाळामध्ये करण्यात आलेले होते. प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम), तृतीय भाषा- इंग्रजी या विषयांचे संकलित मूल्यमापन-२ घेण्यात आलेले आहे. सदर संकलित मूल्यमापन - २(PAT-3) शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. तसेच सदर मूल्यमापनाचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यु-ट्युबद्वारे देण्यात येतील.

विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉट संकलित मूल्यमापन - २ (PAT-३) गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर संकलित मूल्यमापन - २(PAT-३) चे गुण शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे. सदर चाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) चे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना व याबाबतच्या व्हिडीओची यु-ट्यूब लिंक सोबत देण्यात येत आहे. तसेच PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटबाबतचे प्रशिक्षण दि.१५ एप्रिल २०२४ रोजी दुपारी ठीक १२:०० ते १:०० या कालावधीत यु-ट्युबद्वारे शिक्षकांना देण्यात येईल. संबधित शिक्षकांना याबाबतचे प्रशिक्षण यु-ट्युबद्वारे घेण्याबाबत आपल्या स्तरावरून कळविण्यात यावे. प्रशिक्षण घेतल्यानंतर शिक्षकांनी संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) चे गुण दि.१५ एप्रिल ते २६ एप्रिल २०२४ या कालावधीत PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नोंदविणे आवश्यक आहे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याकडे PAT (महाराष्ट्र) जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. सदर जिल्हा समन्वयक यांनी जिल्हातील सर्व शिक्षकांना विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) चे गुण कसे भरावेत यावावत आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करावे. तसेच ज्या शाळांमध्ये संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) घेण्यात आलेली आहे. अशा इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या शाळामधील विषयनिहाय विद्यार्थ्यांचे गुण चाटबॉटवर नोंदविणेवावत कार्यवाही करण्यात यावी. चाटबॉटच्या बाबतीत तांत्रिक अडचण येणाऱ्या शिक्षकांनी सोवत दिलेल्या गुगल लिंकवर प्रतिसाद नोंदवावा. 

चाटबॉटवर संकलित मूल्यमापन २ (PAT-३) चे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत? 

You Tube प्रशिक्षण 15 एप्रिल 2024
प्रशिक्षण लिंक - Click Here

PAT 3 चॅटबॉट मार्गदर्शिका - Click Here

संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र गुणांची नोंद करणेसाठी लिंक - २ (PAT-3) - Click Here

PAT महाराष्ट्र Swift Chat Login - Click Here


PAT 3 पायाभूत संकलित मुल्यमापन द्वितीय सत्र गुणनोंद करणेबाबत शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here


PAT 3 संकलित चाचणी सत्र 2 चे गुण नोंदविताना येणाऱ्या अडचणी व उपाय PDF डाउनलोड करा. - Download PDF


PAT Bot - तांत्रिक अडचणी Google Form

 PAT 3 - संकलित चाचणी सत्र 2 चे गुण भरणे संदर्भात काही शंका असल्यास खालील Google form वर सबमिट करा. द्वितीय सत्र संकलित चाचणी गुणनोंद प्रशिक्षण यू-ट्यूब लिंक

See live here 👇


Training You Tube Link 👇

https://www.youtube.com/live/xnnTpdMylxY?si=yPRM3dWADRpz823m


PAT पायाभूत संकलित मुल्यमापन प्रथम सत्र गुणनोंद Chatbot

STARS प्रकाल्पामधील SIG 2 limproved Learning Assessment System नुसार सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ चे आयोजन करण्यात येत आहे. उपरोक्त संदर्भानुसार राज्यात पायाभूत चाचणीचे आयोजन दि. १७ ते १९ ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामध्ये करण्यात आलेले होते. प्रथम भाषा (सर्व माध्यम), गणित (सर्व माध्यम), तृतीय भाषा इंग्रजी या विषयांची पायाभूत चाचणी घेण्यात आलेली आहे. सदर पायाभूत चाचणी शिक्षकांनी तपासणेबाबत सूचित करण्यात आलेले होते. तसेच चाचणीचे गुण विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) यांचेमार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पोर्टलवर भरायचे असून याबाबतच्या सविस्तर सूचना यथावकाश देण्यात येतील असेही कळविण्यात आलेले होते

VSK Student attendance Chat Bot link


विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र हा चाटबाट पायाभूत संकलित चाचणीचे गुण भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. यावर पायाभूत संकलित चाचणीचे गुण शिक्षकांनी नोंदविणे आवश्यक आहे. सदर चाटबॉटवर पायाभूत संकलित चाचणीचे गुण शिक्षकांनी कसे नोंदवावेत याच्या सविस्तर मार्गदर्शक सुचना व याबाबतच्या व्हिडीओची यु-ट्यूब लिंक सोबत देण्यात येत आहे. तसेच PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटबाबतचे दि. 28 नोव्हेंबर २०२३ रोजी दुपारी ठीक १२:०० से ०१:00 या कालावधीत युट्युबद्वारे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात येईल. 

संबंधित शिक्षकांना याबाबतचे प्रशिक्षण PAT पायाभूत चाचणी २०२३-२४ यु-ट्युबद्वारे घेण्याबाबत कळविण्यात यावे, प्रशिक्षण घेतल्यानंतर शिक्षकांनी पायाभूत चाचणीचे गुण दि. 28 नोव्हेंबर ते १0 डिसेंबर २०२३ या कालावधीत PAT (महाराष्ट्र) या चाटबॉटवर नोंदविणे आवश्यक आहे. जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांनी आपल्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याकडे PAT (महाराष्ट्र) जिल्हा समन्वयक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी, सदर जिल्हा समन्वयक यांना जिल्हातील सर्व शिक्षकांना विद्या समीक्षा केंद्र (VSK), पुणे यांचेमार्फत PAT (महाराष्ट्र) हा चाटबॉटवर पायाभूत चाचणीचे गुण कसे भरावेत याबाबत आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन करावे. तसेच ज्या शाळांमध्ये पायाभूत चाचणी घेण्यात आलेली आहे, अशा इयत्ता तिसरी ते आठवी शाळामधील विषयनिहाय विद्यार्थ्यांचे गुण चाटबॉटवर नोंदविणेबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. 

चाटबॉटच्या बाबतीत तांत्रिक मदतीसाठी श्री. वेंकटेश अनंतरामन ८०००४९४७६४ यांचेशी संपर्क करण्यात यावा. तरी आपल्या अधिनस्थ शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांना याबाबतची आवश्यक कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करण्यात यावे

Join WhatsApp Group -शालेय शिक्षण Online Information

https://chat.whatsapp.com/LZI6EHHFcAoE7k3sa7QaZf


पायाभूत संकलित चाचणी चे गुण भरण्यासाठी PAT महाराष्ट्र Swift Chat Bot लिंक. 

पायाभूत संकलित चाचणी गुण भरण्यासाठी PAT महाराष्ट्र SwiftChat Bot Link - Click Here


संकलित चाचणी प्रथम सत्र गुणनोंद प्रशिक्षण यू-ट्यूब लिंक

See live here 👇


Training You Tube Link 👇

https://www.youtube.com/live/COJToQyq0cQ?si=M9Mp%C4%93jzYJ6os7spb


संकलित चाचणी गुणनोंद प्रशिक्षण बाबत MPSP चे परिपत्रक डाऊनलोड करा. - Click Here


PAT (maharashtra) चाटबॉट ॲप डाउनलोड लिंक - Click Here

PAT महाराष्ट्र ॲप डाउनलोड लिंक - Click Here


PAT महाराष्ट्र Swiftchat App login - School Code and Teacher ID

PAT महाराष्ट्र Swift Chat Login - Click HerePAT महाराष्ट्र Swiftchat App login करताना आपल्या शाळेचा udise code टाकावा. त्यानंतर शिक्षक कोड टाकावयाचा आहे तेथे शिक्षकांचा शालार्थ ID शिक्षक कोड म्हणून टाकावा. शालार्थ ID आपल्याला आपल्या ऑनलाईन पगार बिलावर मिळेल. (उदा - 02DED.....ने सुरुवात होणारा) 

पायाभूत संकलित चाचणी चे गुण भरण्यासाठी PAT महाराष्ट्र Swift Chat Bot लिंक. 

पायाभूत संकलित चाचणी गुण भरण्यासाठी PAT महाराष्ट्र SwiftChat Bot Link - Click Here

PAT चाटबॉट मार्गदर्शिका - Click Here

https://bit.ly/PATManual


Google Form - शंका / समाधान

गुण भरणे संदर्भात काही शंका असल्यास खालील Google form वर सबमिट करा. 


Post a Comment

0 Comments

close