Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

राज्यातील प्राथमिक शाळांना उन्हाळी सुट्टी 2 मे ते 14 जून पर्यंत | 15 जून पासून शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरु करणेबाबत - शासन निर्णय पहा.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन २०२3 ची उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष संदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांना 21 एप्रिल पासून सुट्टी देण्यात येणार आहे. उन्हाळी सुट्टी 2 मे ते 14 जून पर्यंत तर 15 जून पासून शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरु करणेबाबत - शासन निर्णय 20 एप्रिल 2023 पहा.


राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना २ मे ते १4 जून पर्यंत जाहीर करण्यात येत आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२3-२4 हे १5 जूनपासून सुरू करणेबाबत शासन निर्णय जाहीर. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २ मे ते 14 जून पर्यंत जाहीर करण्यात येत आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२3-२4 हे १5 जूनपासून सुरू करणेबाबत शासन निर्णय जाहीर. 

संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सन २०२3 ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२3-२4 मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय घेण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

1. मंगळवार, दि. 02 मे 2023 पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि.14 जून, 2023 पर्यंत ग्राह्य धरावा. पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 मध्ये दुसरा गुरुवार, दि. 15 जून, 2023 रोजी शाळा सुरु करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाांचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सट्टीनंतर तेथील शाळा दुसरा सोमवार दि. 30 जून, 2023 रोजी सुरु होतील.

2. इ. 1 ली ते इ. 8 वी चा निकाल दि. 29 एप्रिल, 2023 रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि, तो निकाल विद्यार्थी/पालकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची राहील,

3. शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करुन त्याएवेजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणाचे प्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घेण्याबाबत आवश्यक निदेश आपले स्तरावरुन द्यावेत.

4. प्राथमिक/ माध्यमिक शाळा संहिता नियम 52.2 नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकुण सुट्टया 76 दिवसांपेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.

5. वरीलप्रमाणे शाळेच्या सुट्टी वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत आपले स्तरावरुन सर्व संबोधताना सूचीत करावे.

शासन निर्णय - (प्राथमिक साठी) उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरु करणेबाबत चा शासन निर्णय  डाउनलोड करा.शासन निर्णय - (माध्यमिक साठी) उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरु करणेबाबत चा शासन निर्णय  डाउनलोड करा.
शासन निर्णय - उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरु करणेबाबत चा 11 एप्रिल 2022 चा शासन निर्णय  डाउनलोड करा.

१) सोमवार दि. ०२ मे, २०२२ पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. १२ जून, २०२२ पर्यंत ग्राहय धरण्यात येवून पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये दुसरा सोमवार दि. १३ जून, २०२२ रोजी शाळा सुरू करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. २७ जून, २०२२ रोजी सुरू होतील.

२) इयत्ता १ ली ते ९ वी व ११ वी चा निकाल दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि तो निकाल विद्यार्थी/पालकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी संबंधीत शाळेची राहील.

निकाल, उन्हाळी सुट्टी व शाळा सुरु करणेबाबत शासन निर्णय - Click Here

Join WhatsApp Group


३) शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणांचे प्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्हयाच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घ्यावी.


(४) माध्यमिक शाळा संहिता नियम ५२.२ नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुट्टया ७६ दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.


५) आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यापुढे दरवर्षी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जून महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) तसेच विदर्भातील तापमान विचारात घेता जून महिन्यातील चौथ्या सोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) जी तारीख असेल त्या तारखेपासून शाळा सुरू होतील.

हे ही वाचा

Post a Comment

0 Comments

close