Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

राज्यातील प्राथमिक शाळांना उन्हाळी सुट्टी 2 मे ते 14 जून पर्यंत | 15 जून पासून शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत - शासन निर्णय पहा.

राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2023-24 ची उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष 2204-25 संदर्भात शासन निर्णय जाहीर करण्यात आले आहे. उन्हाळी सुट्टी 2 मे ते 14 जून पर्यंत तर 15 जून पासून शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत - शासन निर्णय 18 एप्रिल 2024 पहा.

राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता


राज्यामध्ये काही दिवसांपासून तापमानामध्ये वाढ झाली असून सर्वत्र उष्णतेची लाट पसरली आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्याथ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यासंदर्भात खालील सुचना देण्यात येत आहेत.

१) राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दिनांक २२.०४.२०२४ पासून शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्यात येत आहे.

२) राज्यातील इतर मंडळांच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरू असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्वाचे शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास. विद्यार्थ्यांना उपस्थित राहणेपासून सवलत देण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.
दिनांक २२.०४.२०२४ पासून विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहणेपासून सवलत देणेबाबत शासन निर्णय - Click Here


उन्हाळी सुट्टी 2024 व शैक्षणिक वर्ष 2024-25 शाळा सुरु करणेबाबत


शासनाने संपूर्ण राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या उन्हाळी सुट्टीच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने राज्यातील राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची सन 2024 ची उन्हाळी सुटटी व शैक्षणिक वर्ष 2024-25 सुरु करणेबाबत खालीलप्रमाणे सूचना निर्गमित करण्यात येत आहेत.

1. राज्यातील राज्य मंडळाच्या सर्व शाळांमधील विद्याथ्यांना गुरुवार, दि.02 में, 2024 पासून सुट्टी जाहीर करण्यात येत आहे.


2. राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळा वेळापत्रकानुसार सुरु असल्यास अथवा अशा शाळांमध्ये महत्त्वाचे शेक्षणक उपक्रम राबविण्यात येत असल्यास, विद्यार्थ्यांना सूटी जाहीर करण्याबाबत शाळा प्रशासनाने त्यांच्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा.

3. पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2024-25 मध्ये विदर्भ वगळता इतर सर्व विभागातील राज्य मंडळाच्या शाळा शनिवार दि. 15 जून, 2024 रोजी सुरु करण्यात याव्यात.

4. जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील राज्य मंडळाच्या शाळा 30 जून रोजी रविवार येत असल्याने विदर्भातील शाळा सोमवार दि.01 जुलै, 2024 पासून सुरु करण्यात याव्यात.

वरील सूचना आपल्या अधिनस्थ सर्व मान्यता प्राप्त राज्य मंडळाच्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात.


शैक्षणिक वर्ष 2023-24 शाळा सुरु करणेबाबत


राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना २ मे ते १4 जून पर्यंत जाहीर करण्यात येत आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२3-२4 हे १5 जूनपासून सुरू करणेबाबत शासन निर्णय जाहीर. राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २ मे ते 14 जून पर्यंत जाहीर करण्यात येत आहे. तसेच पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२3-२4 हे १5 जूनपासून सुरू करणेबाबत शासन निर्णय जाहीर. 

संपूर्ण राज्यातील शाळांच्या कालावधीमध्ये एकवाक्यता व सुसंगती आणण्यासाठी सन २०२3 ची उन्हाळी सुट्टी व आगामी शैक्षणिक वर्ष २०२3-२4 मध्ये शाळा सुरू करण्याबाबत शासन स्तरावरून निर्णय घेण्याची बाब विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

1. मंगळवार, दि. 02 मे 2023 पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि.14 जून, 2023 पर्यंत ग्राह्य धरावा. पुढील शैक्षणिक वर्ष सन 2023-24 मध्ये दुसरा गुरुवार, दि. 15 जून, 2023 रोजी शाळा सुरु करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाांचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सट्टीनंतर तेथील शाळा दुसरा सोमवार दि. 30 जून, 2023 रोजी सुरु होतील.

2. इ. 1 ली ते इ. 8 वी चा निकाल दि. 29 एप्रिल, 2023 रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि, तो निकाल विद्यार्थी/पालकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेची राहील,

3. शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करुन त्याएवेजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणाचे प्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घेण्याबाबत आवश्यक निदेश आपले स्तरावरुन द्यावेत.

4. प्राथमिक/ माध्यमिक शाळा संहिता नियम 52.2 नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकुण सुट्टया 76 दिवसांपेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.

5. वरीलप्रमाणे शाळेच्या सुट्टी वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत आपले स्तरावरुन सर्व संबोधताना सूचीत करावे.

शासन निर्णय - (प्राथमिक साठी) उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरु करणेबाबत चा शासन निर्णय  डाउनलोड करा.शासन निर्णय - (माध्यमिक साठी) उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष 2023-24 सुरु करणेबाबत चा शासन निर्णय  डाउनलोड करा.
शासन निर्णय - उन्हाळी सुट्टी व पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरु करणेबाबत चा 11 एप्रिल 2022 चा शासन निर्णय  डाउनलोड करा.

१) सोमवार दि. ०२ मे, २०२२ पासून उन्हाळी सुट्टी लागू करून सदर सुट्टीचा कालावधी रविवार दि. १२ जून, २०२२ पर्यंत ग्राहय धरण्यात येवून पुढील शैक्षणिक वर्ष सन २०२२-२३ मध्ये दुसरा सोमवार दि. १३ जून, २०२२ रोजी शाळा सुरू करण्यात येतील. तसेच जून महिन्यातील विदर्भाचे तापमान विचारात घेता उन्हाळ्याच्या सुट्टी नंतर तेथील शाळा चौथा सोमवार दि. २७ जून, २०२२ रोजी सुरू होतील.

२) इयत्ता १ ली ते ९ वी व ११ वी चा निकाल दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी अथवा त्यानंतर सुट्टीच्या कालावधीत लावता येईल. तथापि तो निकाल विद्यार्थी/पालकांपर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी संबंधीत शाळेची राहील.

निकाल, उन्हाळी सुट्टी व शाळा सुरु करणेबाबत शासन निर्णय - Click Here

Join WhatsApp Group


३) शाळांतून उन्हाळ्याची व दिवाळीची दीर्घ सुट्टी कमी करून त्याऐवजी गणेशोत्सव अगर नाताळ यासारख्या सणांचे प्रसंगी ती समायोजनाने संबंधित जिल्हयाच्या शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक) यांच्या परवानगीने घ्यावी.


(४) माध्यमिक शाळा संहिता नियम ५२.२ नुसार शैक्षणिक वर्षातील सर्व प्रकारच्या एकूण सुट्टया ७६ दिवसापेक्षा जास्त होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यात यावी.


५) आगामी शैक्षणिक वर्षापासून यापुढे दरवर्षी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा जून महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) तसेच विदर्भातील तापमान विचारात घेता जून महिन्यातील चौथ्या सोमवारी (त्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी असल्यास त्यानंतरचा दिवस) जी तारीख असेल त्या तारखेपासून शाळा सुरू होतील.

हे ही वाचा

Post a Comment

0 Comments

close