Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण 2024-25 नोंदणी, प्रशिक्षण पात्रता, प्रशिक्षण उद्दिष्टे

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण 2024-25 करिता पात्र शिक्षकांची प्रशिक्षणासाठी नाव नोंदणी करणे व प्रशिक्षण फी बाबत शासन परिपत्रक जाहीर.वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे सोपविण्यात आलेली आहे. त्यानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण २०२3-२4 या प्रशिक्षणासाठी ऑनलाईन नोंदणीकरिता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत पोर्टल विकसित करण्यात आलेले आहे. सदरील पोर्टलवर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालय या चार गटातील पात्र शिक्षक/ मुख्याध्यापक/प्राध्यापक/प्राचार्य यांनी नोंदणी करावयाची आहे. 


नवीन अपडेट

वरिष्ठ/ निवड श्रेणीचे प्रस्ताव कॅम्प आयोजित करुन तात्काळ निकाली काढणेबाबत.. . 


श्री. श्रीकांत देशपांडे, माजी वि.प.स. यांनी दिनांक ०४.०१.२०२४ रोजीच्या पत्राची प्रत सोबत जोडण्यात आली आहे. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वरिष्ठ / निवडश्रेणीचे प्रस्ताव कॅम्प आयोजित करुन निकाली काढण्यावावत उक्त पत्रान्वये पुनःश्च विनंती केलेली आहे.

उक्त विनंतीच्या अनुषंगाने प्रत्यक्षात क्षेत्रिय स्तरावरील वस्तुस्थिती तपासून दि. ३१.०३.२०२४ पूर्वी कॅम्प आयोजित करून प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा. सदर कार्यवाही करण्यास दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची कृपया नोंद घ्यावी.
वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लिंक 

1. प्रस्तुत प्रमाणपत्र एकदाच बदल करता येणार आहे. म्हणून सर्व माहिती व्यवस्थित वाचून भरा.

२.प्रमाणपत्र डाऊनलोड करण्यापूर्वी आपले पूर्ण नाव, शाळेचे नाव, पत्ता व्यवस्थित भरल्याची खात्री करा.

३. आपल्यास हवा असलेला प्रशिक्षण गट व प्रकार योग्य असल्याची करा. प्रशिक्षण प्रकार व गट चुकला असल्यास प्रमाणपत्र डाऊनलोड करू नका. 

निवड श्रेणी व वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण 2023-24 दुरुस्ती लिंक -

४. या कार्यालयाशी संपर्क साधून योग्य बदल करून घ्या.

५. एकदा चुकलेले प्रमाणपत्र पुन्हा दुरुस्ती करून मिळणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

६. प्रशिक्षण १००% पूर्ण करूनही डाऊनलोड साठी प्रमाणपत्र  उपलब्ध न होणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी यांनी गोंधळून जावू नये. त्यांना 2 आठवड्यात प्रमाणपत्र प्राप्त होईल.


ज्या प्रशिक्षणार्थी यांनी वरीष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण १००% पूर्ण केले आहे त्यांनी https://training.scertmaha.ac.in/Certificate2023/
या लिंक वर जाऊन आपले प्रशिक्षण प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लिंक 2023-24


प्रमाणपत्र वितरण मध्ये सुरुवातीस सद्यस्थितीमध्ये दिनांक 22-ऑक्टोबर-२०२३ पर्यंत ज्या प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे, अशा सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.


वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र असे करा डाउनलोड


1) वरील लिंकवर आपला प्रशिक्षणाचा नोंदणी क्रमांक नोंदविल्यानंतर आपणास आपल्या मोबाईल क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होईल.
2) आपणास आपल्या मोबाईल क्रमांकावर प्राप्त झालेला ओटीपी आपण प्रविष्ट केल्यानंतर आपणास
नोंदणी क्रमांक
इंग्रजी मधील आपले नाव
मोबाईल क्रमांक
ईमेल
प्रशिक्षण गट
आपले मराठीतील नाव
शाळेचे नाव
जिल्हा
तालुका
3) यातील आपले मराठीतील नाव, शाळेचे मराठीमधील नाव, आपला जिल्हा व तालुका यामध्ये आपली स्वतःची व्यवस्थित माहिती भरावी/  चूक असल्यास आवश्यक बदल करावेत.

उपरोक्त मुद्दा क्रमांक तीन मध्ये नमूद केलेले सर्व तपशील व नमूद माहिती १००% अचूक व खरी असून यामध्ये कोणतीही चूक आढळल्यास व चुकीच्या नावाचे, गटाचे प्रमाणपत्र डाऊनलोड झाल्यास संबंधित प्रशिक्षणार्थी स्वतः जबाबदार असतील.

ज्या प्रशिक्षणार्थीनी वरिष्ठ वेतन श्रेणी/ निवड श्रेणी प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे, असे प्रशिक्षणार्थी आपले प्रमाणपत्र येथून डाऊनलोड करून घेऊ शकतात.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र लिंक 2022-23


1) प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड वर आपले प्रशिक्षण व्यवस्थित पूर्ण झाले असणे आवश्यक आहे.

2) इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड वर आपल्या प्रशिक्षणाची चाचणी सोडवून आपण उत्तीर्ण झाले असणे आवश्यक आहे.

3) इन्फोसिस स्प्रिंगबोर्ड वर आपल्या प्रशिक्षणाचे स्वाध्यायच्या फोल्डरची लिंक अपलोड करणे आवश्यक आहे.

अमोल येडगे, भा. प्र. से.
संचालक
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र पुणे.वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण रजिस्ट्रेशन बाबत सूचना

१) दि. ३१ मार्च २०२4 रोजी १२ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

२) दि. ३१ मार्च २०२4 रोजी २४ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील. 

३) प्रशिक्षण नोंदणी दिनांक 12 जून २०२3 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदत 20 जून पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण कोणासाठी? 

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालय अध्यापकाचार्य या चार गटातील 12 वर्षे / 24 वर्षे झालेल्या शिक्षकांना या प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करता येईल.

Join शालेय शिक्षण WhatsApp Group

New Update - वरिष्ठ श्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण साठी रजिस्ट्रेशन केलेल्या सर्वांना user ID व Password  प्राप्त होणार 👇वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण मार्गदर्शन

प्रशिक्षण सुरुवात कशी करावी? 
प्रशिक्षण कसे सुरु करावे? 
चाचणी कशी सोडवावी? 
अभिप्राय कसा द्यावा? 
प्रमाणपत्र कसे डाउनलोड करावे? 
वरिष्ठ व निवडश्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रिया

१. प्रशिक्षण प्रकार बदलता येईल.
२. प्रशिक्षण गट बदलता येईल.
३. डबल नोंदणी रद्द करता येईल.
4. ईमेल दुरुस्त करता येईल. 

दुरुस्ती करण्यासाठी लिंक 👇


New Update 07 जुलै 2022

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण 10 जुलै पासून सरु  होणार आहे. सदर प्रशिक्षणस 45 दिवसांत पूर्ण करावे लागणार आहे. पाससवर्ड नोंदणीकृत ईमेल वर प्राप्त होईल. तेव्हा आपला ईमेल चेक करत राहावे. 


प्रशिक्षण अपडेट पुढील लिंक वर मिळतील. 

दररोजचा दिवसनिहाय सेतू अभ्यास PDF  इ. 2री ते इ. 10वी (1 ते 20 दिवस)


वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षण नाव नोंदणी

रजिस्ट्रेशन मुदत - 12 जून 2023

रजिस्ट्रेशन साठी मुदतवाढ - 20 जून 2023
मुदतवाढ बाबत परिपत्रक डाउनलोड करा. - Click Here


1) शालार्थ क्रमांक असलेल्यांसाठी नोंदणी लिंक

वरिष्ठ वेतनश्रेणी 12 वर्षे - Click Here
निवडश्रेणी 24 वर्षे - Click Here


2) शालार्थ क्रमांक नसलेल्यांसाठी नोंदणी लिंक

वरिष्ठ वेतनश्रेणी 12 वर्षे - Click Here
निवडश्रेणी 24 वर्षे - Click Here


वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणी दुरुस्ती प्रक्रिया

१. प्रशिक्षण प्रकार बदलता येईल.
२. प्रशिक्षण गट बदलता येईल.
३. डबल नोंदणी रद्द करता येईल.
4. ईमेल दुरुस्त करता येईल. 

दुरुस्ती करण्यासाठी लिंक 👇3) वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवड श्रेणी प्रशिक्षणासाठी ॲप - प्रशिक्षण ॲप Infosys Springboard  डाउनलोड लिंक - Click Here.


४) प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करतेवेळी शिक्षकाने स्वतःचा शालार्थ ID. शाळेचा UDISE क्रमांक, मोबाईल, ईमेल इत्यादी माहिती सोबत ठेवावी.

5) सदर प्रशिक्षण सशुल्क असल्याने प्रति प्रशिक्षणार्थी रु.२,०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र ) शुल्क असेल. 


वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण २०२2-23 बाबत सविस्तर सूचना

१. प्रशिक्षणाकरिता नोंदणी करणेसाठी परिषदेच्या https://training.scertmaha.ac.in या संकेत स्थळास भेट द्यावी.

२. दि. ३१ मार्च २०२4 रोजी १२ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील.

३. दि. ३१ मार्च २०२4 रोजी २४ वर्षे सेवा पूर्ण होणारे किंवा त्यापूर्वीच २४ वर्षे सेवा पूर्ण झालेले शिक्षक निवड श्रेणी प्रशिक्षण नोंदणीसाठी पात्र ठरतील. 

४. प्रशिक्षण नोंदणी दिनांक २9 मे, २०२3 ते 20 जून, २०२3 पर्यंत सुरु राहील.

५. सदरचे प्रशिक्षण हे ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येणार आहे. याबाबत नोंदणीनंतर पुढील सूचना संबंधितांना ई-मेलद्वारे देण्यात येतील. 

६. प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी पुढीलप्रमाणे ०४ गट करण्यात आलेले आहेत- 

गट क्र.१ प्राथमिक गट, गट

क्र. २- माध्यमिक गट, 

गट क्र. ३- उच्च माध्यमिक गट, 

गट क्र. ४ अध्यापक विद्यालय गट. 

७. प्रशिक्षणासाठी नोंदणी करतेवेळी शिक्षकाने स्वतःचा शालार्थ ID. शाळेचा UDISE क्रमांक इत्यादी माहिती सोबत ठेवावी.

८. नोंदणी करत असताना नोंदणीसाठीचा आवश्यक OTP आपल्या मोबाईल क्रमांकावर तात्काळ येणार असल्याने आपला वापरात असणारा मोबाईल सोबत ठेवावा.

९. प्रशिक्षणार्थी यांच्याकडे स्वतःचा वापरात असणारा ई-मेल आय. डी. असणे आवश्यक आहे. सदर प्रशिक्षणाचे पुढील सर्व पत्रव्यवहार व सूचना या नोंदणी करत असताना नोंदविलेल्य आय. डी. वर पाठविण्यात येतील.

१०. नोंदणी फॉर्म अंतिम करण्यापूर्वी आपली भरलेली संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक पडताळणी करण्यात याची. आपल्या माहितीमध्ये काही बदल / दुरुस्ती असल्यास "माहितीत बदल करा" या बटणावर क्लिक करून सुधारित माहिती भरता येईल. 

११. प्रस्तुत प्रशिक्षणासाठी आवश्यक शासन निर्णय https://training.scertmaha.ac.in या पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. तसेच प्रशिक्षणाशी निगडीत अद्ययावत सूचना वेळोवेळी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येतील. 

१२.या प्रशिक्षणासाठी जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून संबंधित जिल्ह्याचे प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था असतील तर मुंबई शहर व उपनगर या जिल्ह्यांसाठी उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, मुंबई हे जिल्हा नोडल अधिकारी असतील.

१३ प्रशिक्षण शुल्क भरणा करणेसाठी प्रशिक्षणार्थी यांचेकडे स्वतःच्या बँक खात्याचा सर्व तपशील इंटरनेट बैंकिंग/ क्रेडीट / डेबिट कार्ड / UPI payment ने सदर प्रशिक्षण शुल्क ज्या बँक खात्यावरून भरणार आहे त्याचा आवश्यक तपशील सोबत ठेवावा. उदा. युझर आयडी, पासवर्ड इ. 

१४. सदर प्रशिक्षण सशुल्क असल्याने प्रति प्रशिक्षणार्थी रु.२,०००/- (अक्षरी रुपये दोन हजार मात्र ) शुल्क ऑनलाईन पद्धतीने (Credit & Debit Card, Internet Banking, UPI Payment) अदा करणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षणासाठी आवश्यक सर्व माहिती अचूक पद्धतीने भरली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच प्रशिक्षण शुल्क ऑनलाईन अदा करावे, एकदा जमा केलेले प्रशिक्षण शुल्क कोणत्याही कारणात्सव परत केले जाणार नाही याची नोंद घ्यावी. यासंदर्भात परिषदेशी कोणताही पत्रव्यवहार करू नये.

१५. नोंदणी अर्ज भरताना काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास स्वतःच्या रजिस्टर ईमेल वरून trainingsupport@maa.ac.in या ई मेल आयडीवर संपर्क करावा.

१६. वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी व निवड श्रेणीसाठी पात्र होणेकरिता विहित गटातील संदर्भीय शासन निर्णयातील प्रशिक्षण पूर्ण करणे ही एक अट आहे. केवळ प्रशिक्षण पूर्ण केले म्हणजे संबंधित शिक्षक वरिष्ठ/निवड श्रेणीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्याकरिता उपरोक्त शासन निर्णयातील इतर नमूद अटी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.

१७. नोंदणी केलेल्या शिक्षकांचे उपरोक्त प्रशिक्षण गटनिहाय प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात येईल. 

१८. शासन निर्णयातील अटी व शर्ती तपासून त्याबाबत वरिष्ठ / निवडश्रेणी मंजूर करण्याची कार्यवाही विभागीय / जिल्हा स्तरावर करण्यात येईल. 

१९. सदर प्रशिक्षणासंबंधी अद्ययावत माहितीसाठी वेळोवेळी https://training.scertmaha.ac.in हे संकेतस्थळ पहावे.

वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी प्रशिक्षण २०२3-२4 बाबतचे परिपत्रक डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

Post a Comment

7 Comments

 1. यात शिक्षकांचे पैसे जमा झाल्याची पावती बघण्यासाठी लिंक नाहीये कृपया आपण ते यात ताकने गरजेचे आहे.

  ReplyDelete
 2. यात शिक्षकांचे पैसे जमा झाल्याची पावती बघण्यासाठी लिंक नाहीये कृपया आपण ते यात ताकने गरजेचे आहे.

  ReplyDelete
 3. The teachers who have received CHESS TRAINING must be exempted for other special trainings..

  ReplyDelete
 4. Me register kelay pan mala mail var samore chi mahiti nahi aali.... Dates Kay ahet training che

  ReplyDelete
 5. ज्या शिक्षकाने निवड श्रेणीच्या ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी नांव नोंदणी केलेली आहे त्याला त्याचे नाव यादीत सामाविष्ट आहे की नाही ; नंबर किती आहे ते कुठे पाहता येईल ते सांगावे ८९९९७०६७४४

  ReplyDelete
 6. निवड श्रेणी चे कालच्या प्रोसिजर नुसार रजिस्ट्रेशन झाले की नाही हे कसे समजेल

  ReplyDelete
 7. कालच्या प्रोसिजर नुसार रजिस्ट्रेशन झाले की नाही हे कसे समजेल

  ReplyDelete

close