Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

संच मान्यता 2023-2024 | Sanch Manyata 2023-24 | संचमान्यता 2023-24 ड्रॉफ्ट मोड मध्ये उपलब्ध, आवश्यक माहितीत दुरुस्ती करता येईल.

संच मान्यता 2023-2024 च्या संचमान्यतेसाठी 01 ऑक्टोबर 2023 रोजीची कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती भरण्यात यावी. सन 2023-24 साठी ची संचमान्यता उपलब्ध झाली असून शाळेच्या लॉगीन वरुन मंजूर पदे  (Sanctioned Post) पाहता येतील. 
संच मान्यता नियमावली PDF - Click Here

Join WhatsApp Group

आपल्या शाळेची सन 2023-24 ची संच मान्यता  (दिनांक 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी कार्यरत असलेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी ) Online School Portal मधील संच मान्यता प्रणाली मध्ये Working Teaching Staff व Non Teaching staff सन 2023 - 24 ची माहिती प्राधान्याने व काळजीपूर्वक भरावी. 

संच मान्यता 2023-2024 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती कशी भरावी? Step By Step Guidance - Click Here


संचमान्यता पोर्टल लॉगीन - Click Here

Sanch Manyata Portal Login - Click Here

Student Portal login Click Here

Sanch Manyata login 2023-24

education.maharashtra sanch manyata


संचमान्यता 2023-24 नवीन अपडेट 17 मे 2024

सन २०२३-२०२४ ची ड्राफ्ट स्वरुपात संचमान्यता आपल्या लॉगीनवर उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या होत्या. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या संचमान्यतेची तपासणी करुन, ज्या संचमान्यता दुरुस्ती करावयाच्या आहेत त्याच्या नोंदी करुन ठेवण्याबाबत आपणास सुचना देण्यात आलेल्या होत्या. त्यानुसार आपल्यास्तरावर सदरची कार्यवाही पूर्ण झालेली असेल. सन २०२३-२०२४ च्या ड्राफ्ट संचमान्यता सरल प्रणालीतून सद्यःस्थिती रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे Change Management, Shifting of Post, Medium Change, Shifting of Student, Working Post, Change Category, Add Post यांच्या व इतर दुरुस्ती करण्याची सुविधा आपल्या लॉगिनवर उपलब्ध झालेली आहे.

तरी ज्या शाळेचे विनाअनुदानित, अंशःता अनुदानित, अनुदानित Management मध्ये बदल करावयाचे आहे, Medium बदल करावयाचे आहेत, Class Category बदल करणे, शिक्षकांची मान्य पदे वेगवेगळया टप्पा अनुदानस्तरा मध्ये Shifting करावयाची आहेत, तसेच चुकीच्या माध्यमामध्ये विद्यार्थी भरले असल्यास सदर विद्यार्थ्यांना योग्य माध्यमा मध्ये शिफ्ट करणे, कनिष्ठ महाविद्यालय Add Post करणे या व इतर सुधारणा आपल्यास्तरावर दिनांक १८.०५.२०२४ ते २८.०५.२०२४ या कालावधी मध्ये पूर्ण करुन घ्याव्यात.

सन २०२३-२०२४ ची संचमान्यता व शाळा प्रणाली (स्कूल पोर्टल) मध्ये कार्यवाही करणेबाबत परिपत्रक डाउनलोड करा. Download

संच मान्यता 2023-24 कशी पहावी? 


Step 1
संच मान्यता पोर्टल वर लॉगीन करा. 

संचमान्यता पोर्टल लॉगीन - Click Here


Step 2  pop up window ला ok करा. 

Step 3 डाव्या बाजूकडील sanctioned post ला टच करुन संचमान्यता पाहू शकता. SM over status ला टच करुन संच मान्यता बाबत सद्यस्थिती जाणून घेऊ शकता. 


Step 3.1 Sanctioned post 

Sanctioned post येथे टच केल्यास संचमान्यता 2023-24 अंतर्गत मंजूर पदे दिसून येतील.

आपल्या शाळेची संच मान्यता 2023-24 अशाप्रकारे दिसेल. खालील image पहा. 

यामध्ये Sanctioned teachings post 2022-23 मध्ये मागील वर्षी मंजूर असणारी पद संख्या ची माहिती दिसेल. 

तर Sanctioned teaching post 2023-24 मध्ये या वर्षी संच मान्यता नुसार मंजूर पदे दिसून येतील. 

 

संच मान्यता नवीन सुधारित निकष 2024 पहा.- Click Here

संच मान्यता नवीन निकष / नियमावली PDF - Click Here


Step 3.2 SM over status

SM over status येथे टच केल्यास संच मान्यतेबाबत  सद्यस्थिती (Status)  दिसून येईल. 

SM is over म्हणजे संच मान्यता पूर्ण झाली आहे. 
 


संच मान्यता 2023-2024 बाबत शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here
संचमान्यता पोर्टल लॉगीन - Click Here

Sanch Manyata Portal Login - Click Here

Student Portal login Click Here


सन 2022-2023 च्या संच मान्यते बाबत विभागीय कार्यशाळा / शिबीर आयोजित करणेबाबत परिपत्रक 
शिबीर कालावधी - 12 एप्रिल ते 20 एप्रिल
विभागनिहाय वेळापत्रक पहा. 👇
वरील परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here


शैक्षणिक वर्ष 2021-22 ची संच मान्यता उपलब्ध करून दिले बाबत


शैक्षणिक वर्ष सन २०२१-२२ ची तात्पुरती संच मान्यता दिनांक १४.०६.२०२१ च्या शासन पत्रान्वये आधार क्रमांक असलेले विद्यार्थी गृहीत धरून करण्याचे निर्देश होते. त्यानुसार राज्यातील सर्व शाळांची तात्पुरती संच मान्यता दिनांक ३०.१२.२०२१ रोजीच्या आधार क्रमांक नोंद असलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारे करण्यात आलेली होती.

शासनाच्या संदर्भ क्रमांक ०२ च्या निर्देशान्वये दिनांक २८.०२.२०२२ चे पत्र रद्द करून सन २०२१-२२ च्या संच मान्यता या सन २०२०-२१ च्या संच मान्यताप्रमाणेच कायम ठेवाव्यात असे शासन आदेश आहेत. त्यामुळे सन २०२१-२२ च्या संच मान्यता शिक्षणाधिकारी लॉगीनला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या असून आपण आपल्या स्तरावरून सर्व शाळांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी.

संचमान्यता पोर्टल लॉगीन - Click Here

Sanch Manyata Portal Login - Click Here

Student Portal login Click Here


तसेच आपल्या व शाळा स्तरावर Mis Match व Invalid Aadhar असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे. तरी सदर विद्यार्थ्यांचे valid आधार क्रमांक तातडीने update करावे.Post a Comment

0 Comments

close