Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Saral Student Portal update | Student New Entry Tab Activated | आधार नसलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांची तपासणी करणेबाबत

सरल प्रणाली अंतर्गत स्टुडंट पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांच्या माहितीत, ज्या विद्यार्थ्याच्या प्रवर्ग व जात विषयक माहिती मध्ये "not known" नोंदविलेले असेल किंवा माहितीच भरलेली नसेल अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवर्गाची व जात विषयक माहिती पूर्ण करावयाची आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी अपूर्ण आहे, त्यांची आधारबाबतची माहिती देखील पूर्णपणे नोंदवावयाची आहे. सदरची कार्यवाही संबंधित सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापक यांच्या स्टुडंट पोर्टलच्या लॉगीन वरून करावयाची आहे. सन 2022-23 ची संचमान्यता ही आधार नोंदणी केलेल्या विद्यार्थी संख्येवर होणार आहे. 


Student New Entry Tab Activated 

Click Here to go student portal


आधार नसलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांची होणार दोन वेळा तपासणी

मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे अध्यक्षतेखालील आढावा बैठक दिनांक १५.०९.२०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीच्या इतिवृत्तामधील मुद्दा क्र. ३ मध्ये मा. प्रधान सचिव यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी या क्षेत्रीय अधिका-यांस त्यांचे अधिनस्थ क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांचे आधार मिसमॅच, अवैध आधार, आधार नसणा-या म्हणजेच आधार नोंदणीमध्ये व वैधतेमध्ये मागे असलेल्या टॉप १० शाळा निश्चित करून सदर शाळांना दोन वेळा भेटी देण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

मा. प्रधान सचिव यांनी बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार वर नमूद तीनही स्तरावरील अधिकारी यांनी शाळांना दि. १५.१०.२०२३ पूर्वी भेटी द्याव्यात. सोबत याबाबत जोडलेल्या प्रपत्रातील माहिती विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने संकलित करून दि.२०.१०.२०२३ पूर्वी कार्यालयास सादर करावी.
Steps for new student entry

Step 1
Go to student portal

Step 2 
Touch MENU Button and go to Excel. In Excel Option Download Download Personal file. 

Step 3 
Open file and fill the student information

Step 4
Save this file in csv format

Step 5
Upload file on student portal. Path - menu-excel-upload personal

How to enter 1st standard student? 
See Video - Click HereStudent Promotion tab Available 

Click Here to go student portal


संच मान्यतेसाठी विद्यार्थी अवैध आधार पडताळणी करुन संच मान्यता करणेबाबत... 

दिनांक ३०/११/२०२२ रोजी स्टुडंट पोर्टलवर असलेल्या विद्यार्थ्यापैकी दिनांक १५/०६/२०२३ अखेर आधार वैध असलेली विद्यार्थी संख्या विचारात घेवून सन २०२२-२३ ची संच मान्यता अंतिम करण्यात येणार आहे.

सध्यस्थितीत किमान ८० टक्के विद्यार्थी वैध विचारात घेवून अंतरिम संच मान्यता करण्यात आलेल्या आहेत, शाळांकडून विद्यार्थी वैध करण्याची कार्यवाही योग्य प्रकारे सुरु आहे. परंतु विद्यार्थ्याच्या नावातील तफावतीमुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणास्तव विद्यार्थी अवैध ठरत असतील अथवा कांही विद्यार्थ्याकडे आधार कार्ड उपलब्ध नसतील व या विद्यार्थ्यामुळे शाळेतील सन २०२२-२३ च्या मंजुर पदावर विपरित परिणाम होत असेल तर अशा शाळा तालुक्याचे गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे या प्रकारच्या विद्यार्थ्याच्या नावाच्या यादीसह अर्ज करतील व शाळांच्या बाबतीत संबंधित गटशिक्षणाधिकारी हे अशा विद्यार्थ्यापैकी जे विद्यार्थी वर्गात नियमित उपस्थित असतील तर अशा विद्यार्थ्यांची शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्र प्रमुख यांच्याकडून याबाबतची योग्य ती खात्री करतील व त्यांच्या पडताळणीमध्ये नियमित असलेले विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी विचारात घेतले जातील.

Student Portal वरील विद्यार्थी आधार माहिती आधार वेबसाइट शी कशी Validate करावी? 


आधारकार्ड वैध करण्यासाठी 15 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या नंतर संच मान्यता अंतिम केल्या जातील. 

Student AADHAAR Validation Process

Step 1 - Student portal ओपन करा. त्यानंतर login करुन Menu मधून Update Student Data या Tab ला Open करुन वर्ग निहाय विद्यार्थ्यांची नावे आपणास दिसतील. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार valid आहे त्यांच्या आधार अपडेट करण्याची आवश्यकता नाही. 


Step 2 (A) - ज्या विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर Not Valid, Vew and Manage व Valided या प्रकारच्या तिन Field दिसल्यास आपणास सदर विद्यार्थ्यांसमोरील Valided ही Button Click करुन विद्यार्थी Valided करुन घ्यावा. जर होत नसेल तर पुढील step 2 (B) घ्या. Step 2 (B) - ज्या विद्यार्थ्यांचे नावासमोर Invalid, Vew and Manage व ----- या प्रकारच्या तिन Field दिसल्यास Vew and Manage सदर विद्यार्थ्यांसमोरील View and Manage ही Button Click करुन विद्यार्थ्यांचे आपणाकडे असलेले आधार कार्ड वरील डाटा व आपण Student Portal ला भरलेला Data Match करावा व Save करा. 

Step 3 - त्यानंतर back बटनला टच करुन सदर विद्यार्थ्यांचे नावा समोर Valided ही Button Active होईल ती Button Click करुन विद्यार्थी Valided करुन घ्यावा.अशा प्रकारे सर्व विद्यार्थी दि. 15/05/2023 चे पुर्वी Valided करुन घ्यावे. कारण दि. 15/05/2023 ला आपले शाळेचे जितके विद्यार्थी आधार Valid राहिल तितकेच विद्यार्थी संचमान्यता 2022-23 ला शिक्षक मंजुरीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. Invalid विद्यार्थ्यांमुळे शिक्षक कमी मंजुर झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील याची नोंद घ्यावी.

See all process


विद्यार्थी आधार कार्ड बाबत सर्वसाधारण सूचना


1) शाळांनी विध्यार्थ्याची आधार कार्ड वरील माहिती student portal मध्ये शाळेने लॉगीन वर नोंद करणे आवश्यक आहे.

2) शाळांना student portal वर report मेनू मध्ये विद्यार्थी विषयक विविध मेनू दिलेले आहेत.

3) शाळांना aadhaar status असा मेनू देलेला आहे त्यातील शाळेच्या udise code वर क्लिक केल्यानंतर इयत्ता निहाय शाळेतील सर्व विधार्थ्याची आधार विषयक सर्व संख्यात्मक माहिती मिळेल. त्यामध्ये इयता, शाखा, तुकडी, Validated Students by UIDAI, Invalid Students by UIDAI, Unprocessed Students , Aadhaar available Students, Aadhaar not available Students, Total Students याप्रमाणे विविध प्रकारची संख्यात्मक माहिती दिसेल.

4) Validated Students by UIDAI – असे विद्यार्थी जे कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ) कडे पडताळणीसाठी पाठविल्यानंतर वैध (Valid) आढळून आलेली विद्यार्थी होय.

5) Invalid Students by UIDAI - असे विद्यार्थी जे कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ) कडे पडताळणीसाठी पाठविल्यानंतर अवैध (invalid) आढळून आलेली विद्यार्थी होय.

6) Unprocessed Students - असे विद्यार्थी जे कि UIDAI (भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण ) कडे पडताळणीसाठी पाठविण्यात आलेले नाहीत असे विद्यार्थी होय.

7) Aadhaar available Students - असे विद्यार्थी जे कि ज्यांच्या आधार कार्डची माहिती शाळेने student portal मध्ये नोंद लेले विद्यार्थी होय.

8) Aadhaar not available Students - असे विद्यार्थी जे कि ज्यांच्या आधार कार्डची माहिती शाळेकडे उपलब्ध नाही अथवा शाळेने student portal मध्ये नोंद केलेली नाही असे विद्यार्थी होय.

9) Total Students – शाळेकडील चालू शैक्षणिक वर्षामध्ये शिकत असलेले विद्यार्थी होय.विद्यार्थी आधार माहिती कशी अपडेट करावी? 

1) Mismatch विद्यार्थी अपडेट करणे. 
Student Portal सुरु करा. 
Report मध्ये जा. 
Status Report मधून mismatch data पहा. 
Mismatch मधील विद्यार्थी नावासमोरील update student मधून विद्यार्थी माहिती अपडेट करावी. 2) Validated मधील आधार माहिती कशी अपडेट करावी? 
जे विद्यार्थी Mismatch मध्ये आहेत. आणि त्या विद्यार्थ्यांचे आधार validated दाखवत आहेत. ते विद्यार्थी अपडेट करताना update student या टॅब मधून करावी. असे करताना आधार वरील जसी माहिती आहे तशी माहिती अपडेट करणे. 
 Student portal update अंतिम मुदत - 28 फेब्रुवारी 2023
तरी आपणास विनंती आहे की, आपल्या विभागातील अधिनस्त सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक / प्रशासन अधिकारी (न.पा./म.न.पा.) यांना कळवून त्यांचे कार्यक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शाळेशी संपर्क साधून प्रत्येक विद्यार्थ्याची माहिती अद्यावत करून घ्यावी. सदर कामकाज महत्त्वाचे व कालमर्यादीत असल्याने सर्व नागरी तसेच ग्रामीण भागांमधील शाळेची स्टुडंट पोर्टलवरील विद्यार्थ्याच्या वरील सर्व माहिती विहित मुदतीत कशी पूर्ण होईल असे पहावे. तसेच सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्याचा अहवाल कृपया संचालनालयास सादर करावा.

Post a Comment

0 Comments

close