Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

शाळा व्यवस्थापन समिती शासन निर्णय | स्थापना | पुनर्गठन | रचना व कार्य | ठराव नमूना | सभा विषय | शासन निर्णय डाउनलोड करा.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील भाग-चार, कलम २१ अनुसार प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये, शाळा व्यवस्थापन समिती (School Management Committee) स्थापन करणे अनिवार्य राहील. 

01 जुलै ची वेतनवाढ व एकूण वाढणारा पगार काढा 5 सेकंदात - Click Here


शालेय व्यवस्थापन समितीच्या रचनेच्या अटी व शर्ती पुढील प्रमाणे असतील. 

शाळा व्यवस्थापन समिती पुनर्रचना / पुनर्गठन करणेबाबत - Click Here

१.सदर समिती किमान १२ ते १६ लोकांची राहील. ( सदस्य सचिव वगळून).

२. यापैकी किमान ७५ टक्के सदस्य बालकांचे आईवडील / पालक यामधून असतील.

अ) पालक सदस्यांची निवड पालक सभेतून करण्यात येईल. 

ब) उपेक्षित गटातील आणि दुर्बल घटकातील बालकांच्या माता-पित्यांना प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व देण्यात येईल.

क) साधारणपणे पालक सदस्यांची निवड करताना प्रत्येक इयत्तेतील बालकांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे पहावे.

वाचा - मुख्याध्यापक पदाचा चार्ज कोणाकडे असावा याबाबत चे परिपत्रक

३. उर्वरित २५ टक्के सदस्य पुढील व्यक्तींपैकी असतील. 

अ) स्थानिक प्राधिकरणाचे निवडून आलेले प्रतिनिधी एक.

(स्थानिक प्राधिकरण सदर सदस्याची निवड करील)

ब) शाळेच्या शिक्षकांमधून शिक्षकांनी निवडलेले शिक्षक एक.

क) पालकांनी पालक सभेत निवडलेले स्थानिक शिक्षण तज्ञ / बालविकास तज्ञ 

४. वरील अ.क्र. २ मधील बालकांचे आईवडील / पालक सदस्यांमधून, सदर समिती, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करील. शाळेचे मुख्याध्यापक / प्रभारी या समितीचे पदसिद्ध सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

५. या समितीतील एकूण सदस्यांपैकी ५० टक्के सदस्य महिला राहतील.

शाळा व्यवस्थापन समिती मध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रतिनिधित्व देणे बाबतचा शासन निर्णय पहा. 

६. याव्यतिरिक्त २ सदस्य विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून घ्यावेत. यामध्ये एक मुलगा व एक मुलगी असावी. 

शाळा व्यवस्थापन समिती (SMC) स्थापनेबाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. Click Here


SMC स्थापना कशी करावी? सविस्तर माहिती पहा. - Click Here


वार्षिक नियोजन, मासिक नियोजन व वेळापत्रक डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शाळा व्यवस्थापन समितीची कार्ये 

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या अधिनियमातील कलम २२ अनुसार शाळा व्यवस्थापन समितीला पुढील कार्ये पार पाडावी लागतील.

१) शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण करणे.

२) आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी किमान तीन महिने अगोदर शालेय विकास आराखडा तयार करुन त्याची शिफारस करणे. (परिशिष्ट-अ प्रमाणे)

३) त्या शाळेस शासनाकडून / स्थानिक प्राधिकरणाकडून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने शाळेस प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे.

४) बालकांचे हक्क सर्वांना समजावून सांगणे व या संदर्भातील पालक, शाळा, स्थानिक प्राधिकरण, राज्य शासन यांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत माहिती देणे.

५) शिक्षकांच्या कर्तव्यांचा पाठपुरावा करणे व त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे. 

मुख्याध्यापक चार्ज देवाणघेवाण यादी विविध नमूने डाउनलोड करण्यासाठी -  Click Here

६) अन्य अशैक्षणिक कामांचा बोजा शिक्षकांवर पडणार नाही यांचे संनियंत्रण करणे. 

७) बालकांची १०० टक्के पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती यामध्ये सातत्य राहील यासाठी दक्षता घेणे. 

८) शाळा मान्यतेसाठी निश्चित केलेल्या मानके व निकष यांच्या पालनांचे संनियंत्रण करणे. 

९) शाळाबाह्य व अपंग बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे व शाळेत टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीचा आढावा घेणे, त्यांच्या अध्ययन सुविधांचे संनियंत्रण करणे व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

११) शाळेतील मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे संनियंत्रण करणे.

१२) शाळेचे वार्षिक उत्पन्न व खर्चलेखे तयार करणे. 

१३) शाळा विकास आराखड्यानुसार पायाभूत भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

१४) मुख्याध्यापकांच्या किरकोळ रजा मंजूर करणे व दीर्घ मुदतीच्या रजेची शिफारस करणे.

१५) निरुपयोगी साहित्य रु.१,०००/- (रु. एक हजार मात्र ) किंमतीपर्यंतच्या साहित्याचा लिलाव करणे.

१६) शाळागृह, इतर शालेय बांधकाम, तसेच किरकोळ व विशेष दुरुस्त्यांवर देखरेख करणे. 

१७) शिक्षकांची अनियमितता, गैरवर्तन, वारंवार अनुपस्थिती याबाबत संबंधित शिक्षकांना समक्ष चर्चा करुन किंवा लेखीस्वरुपात सूचना देणे व त्यांचे वर्तनात सुधारणा न झाल्यास त्याबाबतचा अहवाल संबंधित नियंत्रण यंत्रणेस पाठविणे.

महत्त्वाचे - 1) समितीच्या सदस्यांना प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता अथवा बैठक भत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

2) दर दोन वर्षांनी सदर समितीची पुनर्रचना करण्यात येईल. 

3) शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना करताना नवीन सदस्यांना प्राधान्य द्यावे. 


Join WhatsApp group


शाळा व्यवस्थापन समिती सभा - वार्षिक प्रोसिडिंग विषय - Click Here


शाळा व्यवस्थापन समिती ठराव नमूना

शाळा व्यवस्थापन समिती सभा क्र. 1

ठराव क्रमांक. 2                     दि..... /..../..............

विषय - शालेय साहित्य खरेदी करणेबाबत.... 

आज दि..... /...../............रोजी शाळा व्यवस्थापन समिती ची सभा आयोजित करण्यात आली. सभेतील विषय क्रमांक 2 शालेय साहित्य खरेदी बाबत चर्चा करण्यात आली. शाळा व्यवस्थापन समिती सचिव यांनी सदर साहित्य खरेदीबाबतची यादी सर्वांना वाचून दाखवली. यादीतील सर्व साहित्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेत सर्व सदस्यांनी सहभाग घेऊन आपले मत मांडले. त्यानंतर साहित्य खरेदीची यादी अंतिम करण्यात आली. चर्चअंती यादीनुसार साहित्य खरेदी बाबतचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. 

             ठराव सर्वानुमते मंजूर

सूचक - श्री. हेमंत पाटील 
अनुमोदन - सौ. विशाखा जाधव 

अध्यक्ष / सचिव
शाळा व्यवस्थापन समिती

Post a Comment

0 Comments

close