Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

NMMS Merit list 2023 | NMMS परीक्षा गुणवत्ता यादी 2023 निकाल जाहीर विद्यार्थी निहाय गुणवत्ता यादी डाउनलोड करा...

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२2-२3 इ.८ वी साठी परीक्षा दिनांक 21 डिसेंबर २०२2 रोजी झालेल्या परीक्षेची गुणवत्ता यादी / निवडयादी जाहीर करण्यात आली आहे. 

शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच pdf - Click Here

सन २००७-०८ पासून राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) ही मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्सेस भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे मार्फत राबविली जात आहे. आर्थिक मागास विद्यार्थ्यांमधून प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्या प्रज्ञेची जोपासना, तसेच त्यांचे १२ वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण व्हावे हा या योजनेचा गाभा आहे. प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना दरमहा शिष्यवत्तीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत करण्यात येते. सदर शिष्यवृत्ती १२ वी पर्यंत मिळते. सन २०१७-१८ पासून शिष्यवृत्तीचा दर दरमहा रु. १,०००/ ( वार्षिक रु. १२,०००/-) आहे.

इ. ८ वीतील आर्थिक दुर्बल घटकातील ज्या पालकांचे उपन्न रु. १,५०,०००/- पेक्षा कमी आहे व जे विद्यार्थी अनुदानित शाळेत शिकत असतात त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे सदर शिष्यवृत्तीचे वाटप होते.

NMMS Exam नमूना प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका सन 2015 ते 2022 पर्यंतNMMS परीक्षा 2023 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2023 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी प्रवर्ग निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2023 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी जिल्हानिहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2023 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी Udise/ शाळानिहाय डाउनलोड करण्यासाठी (school login) येथे टच करा. 


NMMS Exam Result 2023 | विद्यार्थी निहाय गुण यादी 2023

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

NMMS EXAM 2021-22 Selection List / गुणवत्ता यादी

NMMS परीक्षा 2022 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2022 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी प्रवर्ग निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2022 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी जिल्हा निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2022 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी udise निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 


NMMS Exam 2022 ची अंतिम उत्तरसूची डाउनलोड करा. 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत दिनांक 21 डिसेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) परीक्षेची विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी परिषदेच्या www.mscepune.inhttps://nmmsmsce.in/ या संकेतस्थळावर दिनांक १०/०2/२०२3 रोजी पासून पाहता येईल.

विद्यार्थ्यांच्या नावातील स्पेलींग/जात/दिव्यांगत्व / जन्म दिनांक इ. बाबतची दुरुस्ती असल्यास सदर बाबत दिनांक 17/०2/२०२3 पर्यंत परिषदेकडे nmms.msce@gmail.com या ईमेलवर शाळेमार्फत पाठविण्यात यावी. सदर तारखेनंतर येणाऱ्या अर्जांचा / दुरुस्त्यांचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त सर्व दुरुस्त्यांचा विचार करुन शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांंची निवडयादी परिषदेच्या www.mscepune.inhttps://nmmsmsce.in/ या संकेतस्थळावर यथावकाश जाहीर करण्यात येईल.NMMS परीक्षा 2021 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2021 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी प्रवर्ग निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2021 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी जिल्हा निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 

NMMS परीक्षा 2021 गुणवत्ता यादी / विद्यार्थी निवड यादी udise निहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 


NMMS Exam 2021 ची अंतिम उत्तरसूची डाउनलोड करा. 

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांचे मार्फत दिनांक ०६ एप्रिल २०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षेची (NMMS) विद्यार्थ्यांना प्राप्त गुणांची यादी परिषदेच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आली आहे. 

NMMS परीक्षा 2021 गुणयादी - शाळा व विद्यार्थी निहाय यादी

Download link 1 - Click Here 

Download link 2 - Click Here

या गुण यादीतील विद्यार्थ्यांच्या नावातील स्पेलींग/जातीतील बदल दिव्यांगत्वातील बदल/ जन्म दिनांकातील बदल इ. बाबतची दुरुस्ती असल्यास सदरची दुरुस्ती दिनांक ०४/०८/२०२१ पर्यंत परिषदेकडे nmms.msce@gmail.com या ईमेलवर शाळेमार्फत पाठविण्यात यावी. सदर तारखेनंतर येणाऱ्या अर्जाचा दुरुस्त्यांचा विचार केला जाणार नाही. प्राप्त सर्व दुरुस्त्यांचा विचार करुन शिष्यवृत्तीस पात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश जाहीर करण्यात येईल.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाण्यासाठी येथे टच करा. 

सदर परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना कार्बनलेस उत्तरपत्रिका देण्यात आली असल्याने पेपरची गुणपडताळणी केली जात नाही.

Post a Comment

0 Comments

close