Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

केंद्रप्रमुख भरती विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा 2023 | ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी लिंक https://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23 | आवश्यक पात्रता | अभ्यासक्रम | परीक्षा स्वरूप | परीक्षा आयोजन बाबत परिपत्रक

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमधील प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा 2023 निवडीद्वारे नियुक्ती देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत माहे डिसेंबर २०२३ च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ चे महाराष्ट्र राज्यातील विविध केंद्रावर आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेची तारीख यथावकाश जाहीर करण्यात येणार आहे. 


केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा - 2023 या परीक्षेच्या आयोजनाबाबत.


या कार्यालयाची अधिसूचना जा.क्र.मरापप/ बापवि/ 2023/3504, दिनांक 05/06/2023 अन्वये केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा 2023 या परीक्षेचे आयोजन माहे जून 2023 च्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये करण्यात आले होते. परंतू मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद व नागपूर या ठिकाणी विविध याचिका दाखल झालेल्या आहेत. त्यामुळे शासन पत्र संकिर्ण 2022/प्र.क्र.81 / टीएनटी-01, दि. 20 जून 2023 अन्वये मान्यता मिळाल्यानुसार प्रशासकीय कारणास्तव सदर परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. सदर परीक्षा आता डिसेंबर 2023 मध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. परीक्षेचा पुढील कालावधी यथावकाश परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल.


IMP - अर्ज सादर करण्यापूर्वी मुद्दा नंबर 3, 6, 7, 8, 9 हे संपूर्णतः वाचून घ्यावे. मुद्दा नंबर 5 अभ्यासक्रम दर्शवितो. तर मुद्दा नंबर 10 वर प्रवेशपत्राबाबत अपडेट दिलेले आहेत. मुद्दा 14 वर हेल्पलाईन नंबर दिलेले आहेत. 

२. प्रस्तुत केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ परीक्षेमधून भरावयाच्या पदांचा व इतर तपशील खालील प्रमाणे आहे. 

२.१ वेतनश्रेणी एस १५४१८०० १३२३००

२.२ केंद्रप्रमुख रिक्त पदे (जिल्हानिहाय पदसंख्या) यात बदल होवू शकतो. ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंक - https://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23


३. केंद्रप्रमुख विभागीय स्पर्धा परीक्षा 2023 पात्रता :


३.१ फक्त संबंधित जिल्हा परिषद मधील शाळेवर कार्यरत पात्र शिक्षक सदर परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत. संबंधित जिल्हा परिषदे व्यतिरिक्त जसे अन्य जिल्हा परिषद, न.प./ न. पा., म.न.पा., खाजगी संस्था मधील शिक्षक कर्मचारी प्रस्तुत परीक्षेसाठी अर्ज करण्यास पात्र नाहीत.

३.२ जाहिरातीस अनुसरून निश्चित करण्यात आलेल्या अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकास उमेदवाराने कोणत्याही मान्यता प्राप्त विद्यापिठाची बी.ए./ बी.कॉम./ बी.एस.सी. ही पदवी किमान ५० टक्के गुणांसह उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. 

3.3 जिल्हा परिषदेच्या प्रशिक्षित पदवीधर (प्राथमिक) या पदावर तीन वर्षापेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


किंवा

प्रशिक्षित शिक्षक (प्राथमिक) या पदावर नियुक्त शिक्षकांनी ज्या दिनांकास वरील प्रमाणे पदवी धारण केलेली आहे. त्या दिनांकापासून ३ वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी अखंड नियमित सेवा ( शिक्षण सेवक कालावधी वगळून) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.


३.३ विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिनांकापर्यंत कमाल वयोमर्यादा ५० वर्ष राहील.

३.४ विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेसाठी उमेदवार ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असेल त्याच जिल्ह्यासाठी पात्र राहतील.


४. आरक्षण संदर्भात सर्वसाधारण तरतूदी

४.१ दिव्यांग आरक्षण :-

४.१.१ दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. दिव्यांग २०१८/प्र.क्र. ११४/१६ अ दिनांक २९/०५/२०१९ तसेच या संदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. 
४.१.२ दिव्यांग व्यक्तीची संबंधित संवर्ग / पदांकरीता पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.
४.१.३ संबंधित दिव्यांगत्वाच्या प्रकाराचे किमान ४० टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र धारक उमेदवार / व्यक्ती आरक्षण तसेच नियमानुसार अनुज्ञेय सोयी सवलतीसाठी पात्र असतील. 

४.१.४ दिव्यांग व्यक्तीसाठी असलेल्या कोणत्याही प्रकारचा फायदा घेऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांक अप्रक्रि- २०१८/ प्र. क्र. ४६ / आरोग्य ६ दि. १४/०२/२०१८ मधील आदेशानुसार केंद्रशासनाच्या www.swavlambancard.gov.in अथवा SADM या संगणकीय प्रणालीव्दारे वितरित करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे.५. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ परीक्षा आयोजन :-

५.१ परीक्षेचे टप्पे:- एक लेखी परीक्षा

५.२ परीक्षेचे स्वरूप - वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

५.३ प्रश्नपत्रिका: एक

५.४ एकुण गुण २००

५.५ लेखी परीक्षेची योजना व सविस्तर अभ्यासक्रमः -

परीक्षेचे माध्यम मराठी व इंग्रजी असेल. परीक्षेचे माध्यम गुणवत्तेसाठी विचारात घेतले जाणार नाही. सदर परीक्षा एकूण 200 गुणांची राहील व त्यासाठी दोन तासाचा कालावधी राहील. परीक्षेसाठी पुढीलप्रमाणे घटक व गुणांकन राहील:-


अनुक्रमांक २ मधील उपघटकांचे स्वरुप :


उपघटक १ : भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतूदी, बालकांशी संबंधित सर्व कायदे.  योजना व अद्ययावत शासन निर्णय-

अ) भारतीय राज्यघटनेतील शिक्षण विषयक तरतूदींची (कलमांची) माहिती (अद्ययावत 

ब) बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ व सदर दुरुस्त्यांसह) अधिनियमातील महाराष्ट्र राज्य नियमावली, २०११ (अद्ययावत दुरुस्त्यासह) विश्लेषण, बलस्थाने व अडचणी 

क) बाल हक्क संरक्षण कायदा, २००५- बाल संरक्षण आणि सुरक्षा, भय आणि चिंता

(ड) विद्यार्थी लाभाच्या विविध योजना (केंद्र व राज्य शासन) व शिष्यवृत्ती

(इ) विशेष गरजा असणाऱ्या व अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यासाठी विविध योजना


उपघटक २ : शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख संस्था/ संघटन व त्यांचे कार्य UNICEF, NCERT, NUEPA, NCTE, CCRT, TISS, TIFR, Homi Bhabha Center of Science Education, RTE, EFLU, MPSP, SCERT,M, MIEPA, SISI, DIET, राज्य आंग्लभाषा इ.


उपघटक ३ : माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर (प्रात्यक्षिक)

अ) इंटरनेटचा प्रभावी वापर

ब) शाळास्तरावर विविध माहिती भरणे

क) शासनाच्या उपलब्ध Portal वरील माहिती वापरासंबंधीचे ज्ञान (SARAL, U-DISE +)

ड) संगणक वापराविषयीचे ज्ञान

(इ) माहितीचे विश्लेषण

फ) शाळास्तरावरील अंदाजपत्रक व हिशोब


उपघटक ४ : अभ्यासक्रम व मूल्यमापन, अध्ययन-अध्यापन पध्दती

अ) पूर्व प्राथमिक ते बारावी पर्यंतचा अभ्यासक्रम

ब) अध्ययन निष्पत्तीतील उणीवा

क) सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन व पूरक मार्गदर्शन

ड) प्रश्न निर्मिती ( स्वाध्याय) कौशल्य : ASER, NAS, PISA

इ) प्रगत अध्ययन-अध्यापन शाख फ) निकालासंबंधीची कामे


उपघटक ५ : माहितीचे विश्लेषण मूल्यमापन 

अ) प्राप्त माहितीचे विश्लेषण

बा शासनाच्या विविध पोर्टलवरील माहितीचे विश्लेषण करता येणे 

क) ASER, NAS, PSM चाचण्या, शाळांचे निकाल या माहितीचे विश्लेषण करता येणे.

ड) संप्रेषण कौशल्य समाज संपर्काची विविध साधने उपघटक 


उपघटक ६ : विषयनिहाय आशयज्ञान आणि सामान्यज्ञान, इंग्रजी विषयाचे आशयज्ञान

अ मराठी, गणित, विज्ञान, इंग्रजी, भूगोल, इतिहास माध्यमिक स्तरापर्यंत विषयांचे ज्ञान 

ब) चालू घडामोडी विशेषत: शैक्षणिक बाबी

क) क्रीडा विषयक घडामोडी.


६. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ निवड प्रक्रिया :-

६.१ लेखी परीक्षेतील एकूण गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड करण्यात येईल. 

६. २ जाहिरातीमध्ये नमूद अर्हता पात्रतेविषयक अटी किमान असून किमान अर्हता धारण केली म्हणून उमेदवार शिफारशीसाठी पात्र असणार नाही.

६.३ भरती प्रक्रियेदरम्यान अंतिम शिफारस यादी निवड यादी तयार करतांना समान गुण धारण करणाऱ्या उमेदवारांचे क्रमांकन / प्राधान्य क्रमवारी सा.प्र.वि. शासन निर्णय दि. ०५/१०/२०१५ शासन पूरकपत्र दि. ०२/१२/२०१७ तसेच शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनेनुसार निश्चित करण्यात येईल. 


7. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची पध्दत:- 

७.१ महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत पुरविण्यात आलेल्या https://ibpsonline.ibps.in/mseepapr23 या लिंकव्दारे विहित पध्दतीने नोंदणी करून आपला ऑनलाईन अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. 

ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंक - https://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23


७.२ परीक्षा शुल्काचा भरणा विहित पध्दतीने करणे आवश्यक आहे. 

७.३ ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना खालील कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.

(अ) पासपोर्ट साईज फोटो - उमेदवाराने त्याचा स्कॅन केलेला नवीनतम पासपोर्ट साईज (४.५ सेमी x ३.५ (सेमी) फोटो अपलोड करणे आवश्यक आहे.

आकारमान 200X300 pixels

फाईल साईज 20 kb - 50kb 

(ब) स्वाक्षरी - उमेदवाराने त्याची पांढऱ्या कागदावर काळ्या शाईने स्वाक्षरी करून स्कॅन केलेली स्वाक्षरी अपलोड करणे आवश्यक आहे.

आकारमान 140 X 60 pixels 

फाईल साईज 10kb - 20kb


(क) डाव्या हाताच्या अंगठयाची निशाणी -  उमेदवाराने त्याच्या डाव्या हाताच्या अंगठयाची निशाणी (३ सेमी x ३ सेमी) पांढऱ्या कागदावर काळ्या / निळया शाई मध्ये स्कॅन केलेली प्रतिमा अपलोड करणे आवश्यक आहे. ज्या उमेदवाराला डाव्या हाताचा अंगठा नसेल अशा उमेदवारांनी उजव्या हाताच्या अंगठयाची निशाणी वापरावी. 

आकारमान 240 X 240 pixels in 200 DPI

फाइल साइज 20kb - 50kb


ड) स्व-हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञापत्र - उमेदवाराने त्याच्या स्वहस्ताक्षरातील इंग्रजीतील खालील प्रतिज्ञापत्र (१० सेमी x ५ सेमी) पांढऱ्या कागदावर काळ्या / निळ्या शाई मध्ये लिहिलेले अपलोड करणे आवश्यक आहे. 

आकारमान 800 X 400 pixels in 200 DPI

फाईल साईज 30kb 100 kb

स्व-हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञापत्राचा नमूना PDF - Click Here

सदरचे प्रतिज्ञापत्र उमेदवाराने स्वतः च्या हस्ताक्षरात इंग्रजीमध्येच लिहून त्याची स्कॅन प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्र टंकलिखित केलेले, दुसऱ्या व्यक्तीने अथवा अन्य भाषेत लिहिलेले आढळून आल्यास उमेदवारी रद्द करण्यात येईल (लिहून न शकणाऱ्या अंथ अथवा अल्प दृष्टी उमेदवारांनी टंकलिखित प्रतिज्ञापत्रावर स्वतःच्या डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा उमटवून सदरच्या प्रतिज्ञापत्राची प्रत अपलोड करणे आवश्यक आहे.)


७.४ केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ परीक्षेचे शुल्क :

१. सर्व संवर्गातील उमेदवार रु. 9५०/- 

२. दिव्यांग उमेदवारः रु. ८५०/-

३. परीक्षा शुल्क ना परतावा (Non-refundable) आहे. 

४. उपरोक्त परीक्षा शुल्काव्यतिरिक्त बैंक चार्जेस तसेच त्यावरील देय कर अतिरिक्त असतील. 

५. विहित मुदतीत परीक्षा शुल्काचा भरणा करु न शकलेल्या उमेदवारांचा संबंधित परीक्षेसाठी विचार केला जाणार नाही.


७.५ केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ जिल्हा परीक्षा केंद्र निवड :-

जिल्हा परीक्षा केंद्र बदलाबाबतची विनंती कोणत्याही परीस्थितीत अथवा कोणत्याही कारणास्तव मान्य करण्यात येणार नाही. एखादे जिल्हा परीक्षा केंद्र कार्यान्वित होऊ शकले नाही अथवा एखाद्या जिल्हा परीक्षा केंद्रावर उमेदवारांना प्रवेश देण्याची क्षमता ओलांडली गेली तर ते जिल्हा परीक्षा केंद्र निवडलेल्या उमेदवारांची बैठक व्यवस्था दुसऱ्या जिल्हा परीक्षा केंद्रावर करण्यात येईल.


८. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ साठी अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया व कालावधी :-


ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी वेबलिंक - https://ibpsonline.ibps.in/mscepapr23

This website is open only in landscape mode. 

ऑनलाईन अर्ज सादर करावयाचा कालावधी - दिनांक ०६/०६/२०२३ ते दिनांक १५/०६/२०२३

ऑनलाईन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याकरीता अंतिम दिनांक - दि. १५/०६/२०२३ रोजी २३:५९ वाजे पर्यंत. 

ऑनलाईन परीक्षा दिनांक - माहे जून २०२३ शेवटचा आठवडा (प्रविष्ट उमेदवारांच्या संख्येनुसार व उपलब्ध भौतिक सुविधेनुसार यामध्ये बदल होऊ शकतो)


९. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ सर्वसाधारण सूचना :-

९.1 अर्ज सादर करतांना उमेदवाराने स्वतःचा शालार्थ आयडी अचूकपणे नमूद करणे अनिवार्य आहे. 

९.२ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा परिषदेस सादर केलेल्या अर्जाच्या प्रतीसह अर्ज केल्याबाबतची माहिती उमेदवाराने स्वतः आपल्या गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषदेस कळविणे आवश्यक आहे. 

९.३ "प्रस्तुत परीक्षे करीता अर्ज विचारत घेण्यास गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचा कोणताही आक्षेप असल्यास तसे गटशिक्षणाधिकारी यांनी अर्ज स्विकारण्याच्या अंतिम दिनांकानंतर ५ दिवसाचे आत परीक्षा परिषदेस कळविणे आवश्यक आहे. तसेच परीक्षेकरीता अर्ज विचारत घेण्यास हरकत नसल्यास परीक्षा परिषदेस तसे कळविण्याची आवश्यकता नाही." असेही उमेदवाराने संबंधित गटशिक्षणाधिकारी यांना कळवावे. 

९.४ प्रस्तुत परीक्षा ही स्पर्धा परीक्षा असून पदोन्नतीसाठी पात्रता परीक्षा (Qualifying Examination) नाही.

९.५ परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे परीक्षा परिषदेकडून शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची पात्रता सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून तपासली जाईल. सदर परीक्षेमधील उमेदवाराच्या कामगिरीच्या (Performance) आधारे नियुक्ती मागण्याचा उमेदवारास कोणताही हक्क असणार नाही. 

9.६ परीक्षेस अर्ज सादर केल्यानंतर अथवा परीक्षा दिल्यानंतर उमेदवाराने राजीनामा दिल्यास अथवा कोणत्याही कारणास्तव नोकरी सोडल्यास अथवा सक्षम प्राधिकारी यांनी सेवा समाप्त केल्यास अथवा धारणाधिकार न ठेवता संवर्गनिहाय पदावर नेमणूक झाल्यास सदर परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे संबंधित उमेदवार नियुक्तीसाठी पात्र असणार नाही.

९.७ अर्जामधील नमूद माहितीच्या आधारे जाहीरातीमधील विहित अर्हतेबाबतच्या अटींची पूर्तता करतात असे समजून पात्रता न तपासता उमेदवारांना तात्पुरता प्रवेश दिला जाईल, परंतु परीक्षेपूर्वी अथवा परीक्षेनंतर कोणत्याही टप्यावर उमेदवाराने अर्जात नमूद केलेली माहिती चुकीची वा खोटी असल्याचे अथवा उमेदवार विहित अर्हतेची पूर्तता करीत नसल्याचे आढळल्यास अशा उमेदवारांची उमेदवारी कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल आणि त्याबाबतचा परीक्षा परिषदेचा निर्णय अंतिम राहील.


१०. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ प्रवेशपत्र / Admit card / Hall Ticket - Click Here

१०.१ परीक्षेसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या उमेदवारांची प्रवेशपत्रे www.mscepune.in संकेतस्थळावर विशिष्ट लिंकव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्याची प्रत परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व परीक्षेच्यावेळी उमेदवारांनी सादर करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही. 

१०.२ परीक्षेच्या वेळी स्वतःच्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वतः चे आधारकार्ड, निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड किंवा स्मार्टकार्ड प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स या पैकी किमान कोणतेही एक मूळ ओळखपत्र तसेच मूळ ओळखपत्राची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. प्रवेशपत्र व ओळखपत्र या दोन्ही नावामध्ये कोणत्याही स्वरूपाची तफावत असू नये. उमेदवारांच्या नावात बदल इ. झालेला असल्यास त्यासंबंधित विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, राजपत्राची प्रत अथवा प्रतिज्ञापत्र याची मूळ तसेच छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे.

10.3) प्रवेशपत्र 30 तारखेपर्यंत उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 

केंद्रप्रमुख भरती विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र डाउनलोड करण्यासाठी लिंक - Click Here


१1. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ परीक्षेस प्रवेश:

१1.1 फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशपत्र, ओळखीचा पुरावा व ओळखीच्या पुराव्याची सुस्पष्ट छायांकित प्रत अथवा प्रवेशपत्रावरील सूचनेनुसार परवानगी दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षाकक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१1.२ स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच, मायक्रोफोन, मोबाईल, कॅमेरा अंतर्भूत असलेली कोणत्याही प्रकारची साधने, सिमकार्ड, ब्लूटूथ, दूरसंचार साधने म्हणून वापरण्यायोग्य कोणत्याही वस्तू कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे वहया, नोट्स, पुस्तकें, बैरेज, परिगणक (Calculator) इत्यादी प्रकारची साधने साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वतःजवळ बाळगण्यास, त्याचा वापर करण्यास अथवा त्याच्या वापरासाठी इतरांची मदत घेण्यास सक्त मनाई आहे. असे साहित्य उमेदवारांनी आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद अथवा परीक्षा केंद्र व्यवस्थापन अथवा परीक्षा आयोजक जबाबदार राहणार नाहीत. 


12. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली माहिती जाहिरात अधिकृत समजण्यात येईल.


१३. सदर जाहिरात परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

१४. केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ या परीक्षेसाठी ऑनलाईन अर्ज करतांना उमेदवारांना काही अडचण उद्भवल्यास msce.kpexam2023@gmail.com या ईमेल वर संपर्क साधता येईल.


केंद्रप्रमुख भरती 2023 विभागीय स्पर्धा परीक्षा डिसेंबर 2023 मध्ये आयोजित करणेबाबत शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. - Click Here


केंद्रप्रमुख भरती 2023 विभागीय स्पर्धा परीक्षा जून 2023 मध्ये आयोजित करणेबाबत शासन परिपत्रक डाउनलोड करा. - Click Here


केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षा २०२३ अंतर्गत भरावयाच्या पदांचा तपशील व अभ्यासक्रम, पात्रता, परीक्षा स्वरुप, वेबसाईट, सर्व तपशील PDF डाउनलोड करा. - Click Here

Post a Comment

0 Comments

close