Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

शालार्थ प्रणाली अपडेट - माहे फेब्रुवारी 2024 | शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत व इतर देयके ऑनलाईन काढण्याची सुविधा देणेबाबत.

शालार्थ प्रणाली अपडेट - शालार्थ प्रणालीमध्ये खाजगी अनुदानित व जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत व इतर देयके ऑनलाईन काढण्याची सुविधा देणेबाबत.
वेतन अपडेट - 14 फेब्रुवारी 2024

शालार्थ प्रणाली माहे फेब्रुवारी २०२४ चे वेतन देयके ७ वा वेतन आयोग ४ था हप्ता (राहिलेला १, २ व ३ रा) हप्त्यासह ऑनलाईन पद्धतीने पारीत करणेबाबत शासन निर्णय - Click Here

भविष्यात सातवा वेतन आयोग पहिला, दुसरा, तिसरा व चौथा हप्त्याबाबत तक्रारी निर्माण झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी व अधीक्षक, वेतन पथक (माध्यमिक) यांचेवर जबाबदारी निश्चित करण्यात यईल याची नोंद घ्यावी.

वेतन अपडेट - 29 जानेवारी 2024 

शालार्थ प्रणाली मधून जानेवारी 2024 या महिन्यात सातवा वेतन आयोग थकबाकी चौथा हप्ता अदा करणे व इतर देयके अदा करणे व त्यासाठी अनुदान मंजूर करणेबाबत शासन निर्णय - Click Here
सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील माहे जानेवारी, २०२४ या महिन्याचा वेतन व भत्ते, निवृत्तीवेतन सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षातील लेखाशिर्ष २२२०२०१७३/३६ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त सातव्या वेतन आयोगाचा ३ रा हप्ता व ४ था रा हप्तासाठी, तसेच वैद्याकीय देयके, थकीत देयके अदा करावयाची आहे.

लेखाशिर्ष २२०२०१७३/०४ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद सातव्या वेतन आयोगाचा ४ था, व अशंराशीकरण, उपदानासाठी अदा करावयाची आहे. उपरोक्त बाबीशिवाय इतर बाबीवर खर्च करण्यात येवू नये.

माहे जानेवारी 2024 चे बील पुन्हा नव्याने तयार करुन पाठविणेबाबत परिपत्रक - Click Here
शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत व इतर देयके ऑनलाईन काढण्याची सुविधा देणेबाबत खालील मुद्यांच्या अनुषंगाने शालार्थ प्रणाली मध्ये ऑनलाईन सुविधा उपलबध करुन देणे.

१. थकीत देयके - खाजगी शाळांच्याबाबत संचालनालय स्तरावरुन ज्या देयकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, जिल्हा परिषद शाळांच्याबाबत जिल्हास्तरावरील सक्षम प्राधिकारी जसे की, गटशिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा इ. मंजुरी दिलेल्या प्रशासकीय आदेशानुसार सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात थकीत देयके ऑनलाईन काढण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

२. अंशतः अनुदानित शाळेतील २० टक्के, ४० टक्के अनुदानाचा पुढील वाढीव टप्पा याच आर्थिक वर्षामध्ये सदर टप्पा वाढ झाली व यावाढीव टप्याचा फरक अदा करण्याचे बाकी असल्यास अदा देय फरक ऑनलाईन मधून अदा करताना प्रलंबित थकीत देयके प्रमाणे गृहीत धरुन हा फरक अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

३. सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा २ व ३ हप्ता व इतर थकीत देयके शालार्थ प्रणाली द्वारे ऑनलाईन मधून अदा करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. 

४. सन २०२३-२४ याच आर्थिक वर्षातील थकीत देयके प्रशासकीय मान्यता आदेशाच्या आधारे शालार्थ प्रणाली ऑनलाईन सुविधा देण्यात यावी. पुढील वर्षापासून थकीत देयके हे डीडीओ १, डीडीओ २, डीडीओ ३, या चॅनेल द्वारे ऑनलाईन सुविधा देण्यात यावी.

५. शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनाची अनुज्ञेय थकबाकी अदा करताना पूर्व तपासणीच्या अभावी काही थकबाकी चुकीने परिगणित झाले असल्यास अशा प्रकरणात शालार्थ प्रणाली मध्ये edit option DDO - 1 ला देणे बाबत सुविधा उपलब्ध करुन देणे. 

६. शासन निर्णय दिनांक ४/११/२०२४ नुसार शालार्थ प्रणालीद्वारे वेतन व भत्यांचे प्रदान स्टेट बँक ऑफ इंडिया सीएमपी (Cash Management Project) ई-कुबेर (E-Kuber) प्रणालीमार्फत थेट कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही शालार्थ प्रणालीत करण्यात यावी.शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची थकीत व इतर देयके ऑनलाईन काढण्याची सुविधा देणेबाबत.. परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Hereयापूर्वीचे शालार्थ वेतनविषयक अपडेट

संच मान्यतेप्रमाणे मंजूर पदे शालार्थ मध्ये मॅपिंग केल्याशिवाय सप्टेंबर चे वेतन अदा न करणे बाबत
शासन परिपत्रक

संचमान्यतेच्या ऑनलाईन पोर्टलमध्ये उपलब्ध असलेल्या शेवटच्या वर्षाच्या संचमान्यतेप्रमाणे मंजूर असलेल्या पदानुसार शालार्थ प्रणालीतील कार्यरत शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे Post Mapping करण्याची सुविधा शालार्थ प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. सदर सुविधेनुसार Post Mapping ची कार्यवाही शालार्थ मध्ये तातडीने पूर्ण करणेबाबत आपणास संदर्भिय पत्रान्वये कळविण्यात आले होते. परंतु अद्यापही शालार्थ प्रणालीमध्ये संचमान्यतेनुसार सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे Post Mapping पूर्ण झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब प्रशासकीय दृष्टया योग्य नाही.

तरी संदर्भिय पत्रान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार आपल्या जिल्हयातील सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संचमान्यतेप्रमाणे मंजूर असलेल्या पदानुसार शालार्थ प्रणालीमध्ये Post Mapping तात्काळ पूर्ण करण्यात यावे. याबाबत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, सर्व यांनी आपलेस्तरावरून संबंधित कार्यालयास सूचित करावे.

शालार्थ प्रणालीमध्ये Post Mapping पूर्ण केल्याशिवाय सप्टेंबर २०२३ चे वेतन देयक (बिल) शालार्थ प्रणालीमध्ये जनरेट होणार नाही याची सर्व संबंधित कार्यालयांनी नोंद घ्यावी.यापूर्वीचे शालार्थ वेतनविषयक अपडेट

रमजान ईद व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त माहे मार्च 2023 चे वेतन तात्काळ अदा करणेबाबत शासन पत्र

Previous update - वेतनाव्यतिरिक्त टॅब बंद करणेबाबत

शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये काही जिल्हयामध्ये नियमित वेतनाशिवाय इतर देयकांच्या रकमा जसे की Basic arrears, DA arrears या Active Tab मधून नियमित वेतनापेक्षा अधिकच्या रकमा DDO-1, DDO-2 च्या स्तरावरून आहरित झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आर्थिक शिस्तीचे पालन होताना दिसून येत नाही. आर्थिक शिस्त बिघडू नये म्हणून सन २०२३-२४ मध्ये माहे एप्रिल २०२३ पासून शालार्थ प्रणालीमध्ये पुढील प्रमाणे बदल करून आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. यास्तव आपणास कळविण्यात येते की, माहे मार्च २०२३ पेड इन एप्रिल २०२३ च्या वेतनापासून नियमित वेतनाशिवाय अन्य बाबीसाठीची रक्कम देयकामध्ये समाविष्ट करता येणार नाही. फक्त नियमित वेतन, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, नक्षलग्रस्त भत्ता, आदिवासी भत्ता, शहरपुरक भत्ता, एनपीएस १४ टक्के इत्यादी भत्ते व नियमित वेतनच आहरित होईल अशी व्यवस्था शालार्थ मध्ये करावी. तसेच वरील नियमित वेतनाच्या बाबी वगळता इतर बाबीचे रकाने (टॅब) शालार्थमध्ये पुढील आदेश होईपर्यंत बंद करण्यात यावे. (तात्पुरत्या स्वरूपात टॅब Inactive करण्यात यावे.) 


तसेच माहे मार्च २०२३ च्या वेतनामध्ये जर सदर टॅब मध्ये रक्कमा दर्शवून देयके सादर केली असतील तर अशी देयके Reject करण्यात यावीत. जेणेकरून शालार्थ प्रणालीमध्ये आर्थिक अनियमिततेला वाव राहणार नाही.

शालार्थ प्रणाली मधील वेतनाव्यतिरिक्त Tab Inactive करणेबाबत शिक्षण संचालक यांचे परिपत्रक पहा. 


प्रत्येक महिण्याची सॅलरी स्लिप शालार्थ मधून कशी डाउनलोड करावी? PDF मध्ये आणि स्वतःच्या मोबाईल वरुन. अवश्य पहा- Click Here


Previous Updates

माहे फेब्रुवारी २०२३ पेड इन मार्च २०२३ चे नियमित वेतन देयक सादर करताना मा. शिक्षण संचालक यांचे पत्र दिनांक 14/०२/२०२३ नुसार सर्व लेखाशिर्षांतगत ७ व्या वेतन आयोगाचा १ला , २ रा व 3रा हप्ता देणेबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. याकरिता शालार्थ प्रणालीमध्ये सुविधा सुरू झालेली आहे. त्यासाठी शालार्थ प्रणालीच्या होमपेज वर युजर मॅन्युअल उपलब्ध आहे.


माहे फेब्रुवारीच्या नियमित वेतन देयकासोबत वाढीव महागाई भत्ता फरक व ७ व्या वेतन आयोगाचा 1ला, २रा व 3रा हप्त्याचे देयक समाविष्ट करून सदर फेब्रुवारीचे नियमित वेतन देवक दिनांक १५/०२/२०२३ पर्यंत ऑनलाईन फॉरवर्ड करून हार्डकॉपी कार्यालयास सादर करावी लागणार आहे.


शासन निर्णय 07 फेब्रुवारी अन्वये शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ झालेली आहे. त्यानुसार वाढीव मानधन माहे जानेवारी २०२३ च्या फरकासह शालार्थ प्रणालीतून अदा करावे.


फेब्रुवारी २०२३ नियमित वेतन देयक व महागाई भत्त्याच्या फरकासह प्राधान्याने सर्व कर्मचा-यांचे नियमित वेतन काढण्यात यावे. त्यानंतर उर्वरित रकमेतून सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. ०१/ ०२ / २०२३ नुसार ऑफलाईन काढण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. 01/02/2023 डाउनलोड करा. Click Here


फेब्रुवारी 2023 च्या वेतनाबाबत संचालकाचे परिपत्रक पहा. 


शिक्षण संचालक यांचे परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here

Post a Comment

0 Comments

close